Nieuw CROW-pro­ject: Adap­ta­tie open­ba­re ruim­te aan kli­maat­ver­an­de­ring

Het onder­werp kli­maat­ver­an­de­ring, en dan spe­ci­fiek adap­ta­tie, krijgt steeds meer de aan­dacht bij gemeen­ten en pro­vin­cies. 

Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeu­ren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrok­ken par­tij­en een con­creet ant­woord op gaan geven.

Op dit moment lopen er al vele ini­ti­a­tie­ven. CROW wil de ver­taal­slag naar de prak­tijk maken, zodat alle gemeen­ten en pro­vin­cies hier hun voor­deel mee kun­nen doen. We wil­len ons daar­bij pri­mair rich­ten op de inrich­ting van de ste­de­lij­ke omge­ving.

Het resul­taat van het pro­ject zal een eer­ste lei­draad zijn voor ont­wer­pers, hoe zij de ver­an­de­rin­gen van het kli­maat in hun ont­werp kun­nen opvan­gen. Op deze wij­ze wordt voor­ko­men dat het ter zij­ner tijd nood­za­ke­lijk is om rigou­reu­ze en groot­scha­li­ge aan­pas­sing van de open­ba­re ruim­te te doen. De maat­re­ge­len die hier­voor geno­men kun­nen wor­den zijn zeer divers. Dit kan variëren van het opne­men van water­door­la­ten­de bestra­ting tot het opne­men van meer groen in de stad.

Om de lei­draad zo goed moge­lijk op de prak­tijk­be­hoef­te te laten aan­slui­ten, is CROW op zoek naar gemeen­ten die vra­gen of sug­ges­ties heb­ben over het kli­maat­be­sten­dig maken van de open­ba­re ruim­te. Dit kun­nen zowel gemeen­ten zijn die al erva­ring heb­ben met het opne­men van dit onder­werp in de plan­nen, maar ook gemeen­ten die aan het begin van dit pro­ces staan.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Voor meer infor­ma­tie kunt ucon­tact opne­men met Ine­ke Wes­ter­broek, pro­ject­ma­na­ger (westerbroek@crow.nl).

Ook inte­res­sant:
Kli­maat­ver­an­de­ring, ont­werp, groen en kli­maat

Bron:
Crow