Tri­ple E: ‘Kabi­net inves­teer in groe­ne ruim­te!’

De land­bouw doet het goed in de Neder­land­se eco­no­mie. Daar­om roept een col­lec­tief van belang­heb­ben­den bij natuur en land­bouw het kabi­net op om te inves­te­ren in land­in­rich­ting.
Neder­land ver­keert offi­ci­eel in een reces­sie. De komen­de dagen zal dui­de­lijk wor­den op wel­ke wij­ze het kabi­net denkt de effec­ten van deze reces­sie teniet te doen en ons land weer in vei­li­ger eco­no­misch vaar­wa­ter te lood­sen. Het is daar­bij ech­ter wel belang­rijk dat wij maat­re­ge­len nemen die ons ster­ker uit deze reces­sie doen komen. En dan is het van groot belang dat een aan­tal les­sen wordt geleerd ten aan­zien van de ont­wik­ke­lin­gen die ons hier heb­ben gebracht. Eén van die les­sen die we daar­bij kun­nen leren, is dat we als samen­le­ving nooit te veel mogen afdwa­len van wat tegen­woor­dig in het dage­lijks taal­ge­bruik ‘de reële eco­no­mie’ is gaan heten. Dat een der­ge­lij­ke term naar voren komt is natuur­lijk al inte­res­sant, want dat impli­ceert dat er ook zoiets is als een ‘irreële eco­no­mie’.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de brief
Ook Groen­fo­rum heeft onlangs een brief aan het kabi­net geschre­ven. Klik hier voor deze brief

Ook inte­res­sant:
Groen­fo­rum, waar­de van groen, ste­de­lijk groen

Bron:
Ken­nis­cen­trum Tri­ple E