Work­shop TEEB Stad tij­dens de Groe­ne Och­tend op Dag van de Open­ba­re Ruim­te

Op woens­dag 10 okto­ber wordt op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te de Groe­ne Och­tend geor­ga­ni­seerd. Het pro­gram­ma staat dit jaar in het teken van de stu­die TEEB Stad. TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty, dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten. Onder­zoek laat zien dat […]

Baten van een goed inge­rich­te en beheer­de open­ba­re ruim­te

Een goe­de open­ba­re ruim­te draagt bij aan actu­e­le maat­schap­pe­lij­ke thema’s zoals soci­a­le samen­hang, gezond­heid, mobi­li­teit, leef­baar­heid en vast­goed­waar­de. Een gemeen­te die inves­teert in een goed ont­wor­pen en onder­hou­den open­ba­re ruim­te, inves­teert dus ook in de soci­a­le cohe­sie in een wijk en in de gezond­heid van zijn bur­gers. Daar­naast is er finan­ci­eel voor­deel. Voor een gemeen­te […]

Gebrui­kers bele­ven open­ba­re ruim­te anders dan pro­fes­si­o­nals beo­gen

Pro­fes­si­o­nals heb­ben vaak een ander beeld van wat belang­rijk is voor open­ba­re plek­ken zoals plei­nen en win­kel­stra­ten dan gebrui­kers. Dit is één van de con­clu­sies uit het onder­zoek ‘Openbare ruim­te als pro­fes­si­o­ne­le opga­ve en alle­daag­se omge­ving’, voort­ko­mend uit een con­sor­ti­um van Nicis Insti­tu­te in samen­wer­king met ver­schil­len­de uni­ver­si­tei­ten en gemeen­ten. Op 6 plaat­sen in Amster­dam, […]

Woon­con­su­ment spreekt voor­keur uit voor dorps woon­mi­li­eu in kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te

Een onder­zoek onder Utrecht­se woon­con­su­men­ten heeft een schat aan infor­ma­tie opge­le­verd over hoe men­sen wil­len wonen in de nieu­we Utrecht­se wijk Haar­zicht. Een rui­me meer­der­heid (70 pro­cent) kiest voor een dorps woon­mi­li­eu in een kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te met bij­voor­beeld gro­te bomen. Het meren­deel van de res­pon­den­ten wil wonen in een twee-onder-een-kap‑, hoek- of vrij­staan­de […]

Struc­tuur­vi­sie Amers­foort: ‘meer ruim­te voor het ver­bin­den van gro­te groen­ge­bie­den’

Amers­foort wil de ambi­tie waar­ma­ken om een vita­le en duur­za­me stad te zijn met een cen­trum­func­tie voor de regio. In de basis­rich­ting voor de Struc­tuur­vi­sie Amers­foort 2030 doet het col­le­ge voor­stel­len aan de gemeen­te­raad, zoals bij­voor­beeld meer ruim­te voor het ver­bin­den van de gro­te groen­ge­bie­den in de stad. De basis­rich­ting voor de struc­tuur­vi­sie is tot […]

The­ma­da­gen over gebruiks­ge­richt ont­wer­pen en behe­ren van de open­ba­re ruim­te

Hoe maken we een Lei­draad Inrich­ting Open­ba­re Ruim­te (LIOR), Inrich­tings­hand­boek of Stan­daard Pro­gram­ma van Eisen Open­ba­re Ruim­te tot een instru­ment dat ons echt helpt in de diver­se pro­ject­fa­sen bij een (her)inrichting van de open­ba­re ruim­te? Dat is het cen­tra­le onder­werp van de nieu­we serie the­ma­da­gen van Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land. Ter­men als beheer­be­wust inrich­ten en ont­werp­be­wust […]

Aan­leg open­ba­re ruim­te gebaat bij meer flexi­bi­li­teit

Opdracht­ge­vers en ‑nemers moe­ten vaker samen optrek­ken in het rea­li­se­ren van de open­ba­re ruim­te. Het gebeurt nog te vaak dat stra­ten, plei­nen en par­ken ver­slon­zen of weer ingrij­pend wor­den aan­ge­past omdat niet wordt over­legd. Dat zeg­gen gemeen­te­lijk ont­wer­per van de open­ba­re ruim­te Frank van der Zan­den in Utrecht en zijn col­le­ga Rob van der Ham […]

Park Sons­beek ver­ko­zen tot bes­te Open­ba­re Ruim­te

Park Sons­beek in Arn­hem is zowel door de vak­ju­ry als het publiek geko­zen tot Bes­te Open­ba­re Ruim­te van 2010. Op de vak­beurs Urban Design kre­gen zij op 14 april 2010 de prijs uit­ge­reikt door Henk Hart­ze­ma, lec­tor Urba­nism aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst. Naast Park Sons­beek waren Park Val­ken­berg in Bre­da en het Kra­ling­se Bos […]

Meer aan­dacht beste­den aan behou­den en ver­ster­ken van groe­ne ruim­te

Een groe­ne stad is een gezon­de stad. Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht. De stad wordt daar mooi­er van en groen is belang­rijk voor ons dage­lijk­se wel­zijn. Dit meldt Groen­Links Amster­dam op haar web­si­te. Groen­ge­bie­den zijn nodig om te kun­nen ont­span­nen, spe­len, lui­e­ren, wan­de­len en spor­ten. Groen in de direc­te […]

Nieu­we web­si­te met infor­ma­tie over mili­eu, natuur en ruim­te in Neder­land

Het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving (PBL), het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS) en de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen heb­ben onlangs de site www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelan­ceerd. Deze web­si­te geeft infor­ma­tie over de actu­e­le kwa­li­teit van het mili­eu, de natuur en de ruim­te in Neder­land. Waar wordt gebouwd in Neder­land en wordt het land­schap dan niet aan­ge­tast? Hoe staat […]