Open­ba­re ruim­te in Bre­da wordt fors ver­groend

Voor een bedrag van € 6,9 mil­joen wordt de open­ba­re ruim­te in de Breda­se wij­ken Hoge Vucht, Linie en Doorn­bos opge­knapt. De groen­voor­zie­nin­gen wor­den op elkaar aan­ge­slo­ten, even­als de water­par­tij­en. Ook wor­den de buurt­be­wo­ners betrok­ken bij het beheer van de bui­ten­ruim­te.

“Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lie­ve­lings­plek­je. Als gemeen­te Bre­da het mate­ri­aal levert om dat te onder­hou­den, dan kun­nen de bewo­ners ermee aan de slag. Dat is niet alleen goed­ko­per voor de gemeen­te, maar ook goed voor de soci­a­le samen­hang in de buurt”, zegt wet­hou­der Janus Oomen.

Samen met wet­hou­der Henk Snier pre­sen­teer­de hij onlangs het Mas­ter­plan Open­ba­re Ruim­te voor de Hoge Vucht, Doorn­bos en Linie 2020.

In de nota staat dat er in de nabije toe­komst ‘een gro­te ver­schei­den­heid komt aan buurt­parkjes, trap­veld­jes, wijk­par­ken, fraaie plant­soe­nen, plei­nen, mooie sin­gels en vaar­ten, volks­tui­nen en par­k­ways (bre­de lanen met veel bomen)’.

Inten­sief gebruik van open­ba­re ruim­te
Snier en Oomen vin­den dat er al veel groen in de wijk is. “Maar de samen­stel­ling van de wijk is anders dan twin­tig jaar gele­den en de open­ba­re ruim­te wordt inten­sie­ver gebruikt”, zegt Oomen. “Vroe­ger lie­pen de bewo­ners er door­heen, maar tegen­woor­dig wil­len ze er lie­ver ver­blij­ven. Dat vergt een ande­re inrich­ting.”

Bron:
BN De Stem, 21 okto­ber 2009/ Crow Leven­de Stad