Moni­tor Nota Ruim­te: De eer­ste ver­volg­me­ting

Con­cen­tra­tie van ver­ste­de­lij­king en ver­be­te­ring van de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit, bei­de doe­len van de Nota Ruim­te, staan op gespan­nen voet met elkaar. Door nieuw­bouw bin­nen of dicht­bij de bestaan­de ste­den wordt het moei­lij­ker de ste­de­lij­ke lucht­kwa­li­teit ver­der te ver­be­te­ren of te zor­gen voor vol­doen­de groen in de omge­ving. Dat blijkt uit de stu­die ‘Moni­tor Nota Ruim­te. Dins­dag 22 april publi­ceer­de het Ruim­te­lijk Plan­bu­reau en het Mili­eu- en Natuur­plan­bu­reau de eer­ste ver­volg­me­ting Moni­tor Nota Ruim­te.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Dow­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Beleid, lucht­kwa­li­teit

Bron:
Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving
Mili­eu- en Natuur­plan­bu­reau