Bestem­ming Nieuw Neder­land: een kleur­rijk per­spec­tief op de inrich­ting van de publie­ke ruim­te

Het pro­ject ‘Bestemming Nieuw Neder­land’ is opge­zet als een ver­ken­ning van moge­lijk­he­den om in samen­wer­king met nieu­we en ‘oude’ Neder­lan­ders tot een kleur­rij­ke en heden­daag­se inrich­ting van de open­ba­re ruim­te in Neder­land te komen. Bin­nen de gro­te, vaak cul­tu­reel bepaal­de, ver­schil­len die tus­sen de diver­se leef­tijds- en bevol­kings­groe­pen in Neder­land bestaan, is natuur vaak een bin­den­de, uni­ver­se­le kracht. Groe­ne ruim­ten kun­nen daar­om een belang­rij­ke func­tie ver­vul­len bij de pro­mo­tie van inte­gra­tie, soci­a­le cohe­sie en het wel­be­vin­den van bur­gers.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port
Down­load hier de samen­vat­ting

Ook inte­res­sant:
Inte­gra­tie, ruim­te­lij­ke orde­ning, natuur­be­le­ving

Bron:
Inno­va­tie­Net­werk Nieuws