Semi­nar­tour Open­ba­re ruim­te in kracht­wij­ken


Bij de trans­for­ma­tie van de kracht­wij­ken is de open­ba­re ruim­te bij uit­stek dé plek om de wijk leef­baar­der te maken en karak­ter te geven. Maar hoe pak­ken we dat aan? Hoe kun­nen ste­den­bouw­kun­di­ge kwa­li­tei­ten, als monu­men­ten en stads­par­ken, opti­maal wor­den benut om een wijk meer iden­ti­teit te geven? En hoe kan het groen in de wij­ken wor­den ver­sterkt? Wel­ke ini­ti­a­tie­ven nemen gemeen­ten om de kracht­wij­ken groe­ner te maken, hoe beheer je al dat groen ver­vol­gens en wat kost het?

Des­kun­di­ge spre­kers bie­den u tij­dens deze SI-semi­nar­tour hand­vat­ten voor beleid, bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie, ont­werp en beheer.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Kracht­wij­ken, waar­de van groen, open­baar groen

Bron:
Ste­de­lijk Inte­ri­eur