Het belang van groen in de open­ba­re ruim­te

Het belang van groen staat eigen­lijk nooit ter dis­cus­sie. Wie wil er nu niet meer en beter groen in de buurt? Voor een beter leef­mi­li­eu steu­nen vele orga­ni­sa­ties dan ook het aan­plan­ten en onder­hou­den van groen. Ont­wer­pers van de open­ba­re ruim­te beste­den veel aan­dacht aan groen en gemeen­ten beves­ti­gen de nood­zaak en voor­de­len van groen. Maar waar­om wor­den dit jaar in Neder­land dan toch 100.000 bomen gekapt. En waar­om wordt er bij een finan­ci­eel tekort bij geplan­de nieuw­bouw eerst het groen geschrapt? Is groen nood­za­ke­lijk of toch maar kap­pen?

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Het maga­zi­ne Straat­beeld 19e jaar­gang juni 2008

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, beleid, baten van groen

Bron:
Maga­zi­ne Straat­beeld