Rot­ter­dam­se leer­lin­gen van basi­scho­len plan­ten op diver­se loca­ties 151 bomen

Op 21 maart, de nati­o­na­le Boom­feest­dag, plant­ten leer­lin­gen van basis­scho­len op diver­se loca­ties in de stad 151 bomen. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Mede­wer­kers van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam hel­pen Rot­ter­dam­se kin­de­ren bij het plan­ten.  De gemeen­te wil de kin­de­ren hier­mee bewus­ter maken van de natuur in hun stad en tege­lij­ker­tijd de stad groe­ner maken. […]

Nieu­we groe­ne speel­plek in Rot­ter­dam­se wijk

In de mid­den­berm van de Rot­ter­dam­se Rust­hof­laan komt een nieu­we speel­plek voor jon­ge kin­de­ren. In Nieuw Croos­wijk is gro­te behoef­te aan een vei­li­ge en groe­ne speel­plek voor kin­de­ren tot 10 jaar. Door de her­struc­tu­re­ring zijn veel speel­voor­zie­nin­gen in de wijk ver­dwe­nen en het Schut­ters­veld is voor jon­ge kin­de­ren te ver. Samen met bewo­ners is geke­ken […]

Start ver­be­te­ring groen in Rot­ter­dam­se wijk Char­lois

De Boer­goen­se­vliet, een lan­ge karak­te­ris­tie­ke sin­gel in het Rot­ter­dam­se Char­lois, krijgt in de maand decem­ber 21 nieu­we bomen. Dit is de eer­ste stap om het uit­ge­stel­de onder­houd van de Vliet aan te pak­ken. Vol­gend jaar maken bewo­ners en deel­ge­meen­te een plan voor een duur­za­me ver­be­te­ring van deze ‘parel’ van Rot­ter­dam Zuid. Dit zijn bewo­ners­stich­ting Char­lois […]

Oude Rot­ter­dam­se par­keer­plaats omge­to­verd in Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats in Rot­ter­dam wordt een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin’ Essen­burg in Rot­ter­dam. De bewo­ners­groep Pro­Groen van Rot­­ter­­dam-Delf­s­ha­­ven is de drij­ven­de kracht ach­ter het idee. Het betreft een groen­strook tus­sen het spoor en de wijk Het Nieu­we Wes­ten, in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Met hulp […]

Rot­ter­dam­se kin­de­ren betrok­ken bij Groe­ne Doe­len Loop

Op zater­dag 24 sep­tem­ber vindt in Rot­ter­dam het Groen Golf­je plaats, het jeugd­tra­ject van de Groe­ne Doe­len Loop 2011. De Groe­ne Doe­len Loop is een spon­sor­loop door Rot­ter­dam. Het is een nieuw eve­ne­ment dat groe­ne gebie­den rond de stad ver­bindt en het Rot­ter­dam­se groen in al zijn veel­voud laat ont­dek­ken. Er is steeds min­der geld […]

Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois BOO­M­ing: weer vier bomen

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lan­taarn­pa­len en ste­nen. En dui­zen­den auto’s die voor­bij razen. Er is geen stuk­je groen in de wijk te vin­den. Ik ben hart­stik­ke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” ver­telt Jan­ne­ke Bet­te enthou­si­ast. Op 6 april plant­te Ed Gover­de, voor­zit­ter dage­lijks bestuur, samen met […]

Groe­ne Stad visie cen­traal op Rot­ter­dam­se groen­con­fe­ren­tie

Zoals ieder jaar orga­ni­seer­de het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum de Groe­ne Con­fe­ren­tie. Deze zeven­de edi­tie werd dins­dag­avond 14 decem­ber geor­ga­ni­seerd in het Armi­ni­us. De con­fe­ren­tie stond hele­maal in het teken van de groe­ne stad. De con­fe­ren­tie start­te tra­di­tie­ge­trouw met de uit­rei­king van ver­schil­len­de prij­zen. De vrij­wil­li­gers­prijs ‘de Groe­ne Vogel’ voor de groen­ste vrij­wil­li­ger van 2010 ging dit […]

Open­ba­re fruit­boom­gaard keert het tij in ver­steen­de Rot­ter­dam­se wijk

Op 8 decem­ber 2010 is de fees­te­lij­ke ope­ning van de eer­ste open­ba­re fruit­boom­gaard in Rot­ter­dam en wel op het Bou­de­wijn­plein. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len opent de fruit­boom­gaard. De fruit­boom­gaard is een onder­deel van Eco­wij­ken Ole­an­der. Het doel is om de wijk veel groe­ner en kind­vrien­de­lij­ker te maken, samen met bewo­ners, dien­sten en markt­par­tij­en. De fruit­boom­gaard […]

Groe­ne daken op Rot­ter­dam­se pen­thou­ses

LG Archi­tec­ten in Rot­ter­dam heeft moge­lijk een oplos­sing voor het creëren van meer groe­ne daken in de stad, zo meldt Archi­tec­ten­web op haar site. Het bureau ont­wierp de Green Cube, een kubus als extra ver­die­ping op de woning, die ook bedekt is met groen. Tij­dens de weder­op­bouw zijn in Rot­ter­dam rela­tief veel hui­zen met een […]

Rot­ter­dam­se PvdA zet groen in als ver­kie­zing­sitem

De Rot­ter­dam­se PvdA schrijft in haar con­cept ver­kie­zings­pro­gram­ma dat het voor de stad belang­rijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laat­ste jaren is er veel voor­uit geboekt vol­gens de par­tij, maar het stre­ven is om van Rot­ter­dam een nog groe­ne­re en dus aan­trek­ke­lij­ke stad te maken. De komen­de peri­o­de wor­den er 10.000 […]