Rot­ter­dam­se kin­de­ren betrok­ken bij Groe­ne Doe­len Loop

Op zater­dag 24 sep­tem­ber vindt in Rot­ter­dam het Groen Golf­je plaats, het jeugd­tra­ject van de Groe­ne Doe­len Loop 2011. De Groe­ne Doe­len Loop is een spon­sor­loop door Rot­ter­dam. Het is een nieuw eve­ne­ment dat groe­ne gebie­den rond de stad ver­bindt en het Rot­ter­dam­se groen in al zijn veel­voud laat ont­dek­ken.

Er is steeds min­der geld voor lek­ker groen, voor­al voor kin­de­ren, daar­om gaan de kin­de­ren in samen­wer­king met vol­was­se­nen er nu zelf voor zor­gen. In juni wordt er een ver­kie­zin­gen gehou­den voor een groen doel, denk dan bij­voor­beeld aan een groen speel­plein of klim­bo­men. Ieder­een mag hier aan deel­ne­men. Kin­de­ren lopen in hun eigen deel­ge­meen­te mee aan deze spon­sor­loop. Kin­de­ren zoe­ken in hun buurt bewoners/bedrijven die hen spon­so­ren voor een goed groen doel.

Het pro­ject wordt op de scho­len geïntroduceerd door per­soon­lij­ke voor­lich­ting mid­dels nieuws­brie­ven naar ouders, pos­ters en fly­ers.

Spon­sors voor nieu­we groe­nen pro­jec­ten
De bedoe­ling is dat kin­de­ren in hun eigen buurt spon­sors voor hun eigen loop zoe­ken en zo een bij­dra­ge leve­ren aan het nieu­we groe­ne pro­ject. De kin­de­ren wor­den daar­bij bege­leid en gehol­pen. Tij­dens de Groe­ne Doe­len Loop wor­den de kin­de­ren opge­van­gen en bege­leid. Ze krij­gen na afloop een cer­ti­fi­caat van deel­na­me.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
Het con­cept voor de Groe­ne Doe­len Loop is bedacht door Plant Publi­ci­ty Hol­land en bureau 100%Feldkamp.

Eer­der nieuws­be­richt
Groe­ne doe­len loop ver­leidt Rot­ter­dam­mers om hun stad opnieuw te ont­dek­ken »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.