Open­ba­re fruit­boom­gaard keert het tij in ver­steen­de Rot­ter­dam­se wijk

Op 8 decem­ber 2010 is de fees­te­lij­ke ope­ning van de eer­ste open­ba­re fruit­boom­gaard in Rot­ter­dam en wel op het Bou­de­wijn­plein. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len opent de fruit­boom­gaard.

De fruit­boom­gaard is een onder­deel van Eco­wij­ken Ole­an­der. Het doel is om de wijk veel groe­ner en kind­vrien­de­lij­ker te maken, samen met bewo­ners, dien­sten en markt­par­tij­en. De fruit­boom­gaard is een voor­lo­pig hoog­te­punt in een tra­ject dat drie jaar gele­den is gestart door Cre­a­tief Beheer in samen­wer­king met woning­bouw­cor­po­ra­tie Ves­tia en de Deel­ge­meen­te Feij­enoord. Onder­tus­sen is ook het Pact op Zuid part­ner gewor­den.

Enor­me toe­na­me van open­baar groen
In 2010 was 2% van de Ole­an­der­buurt open­baar groen. Komend voor­jaar zal dit al met een fac­tor 10 zijn gegroeid. Zoals bij alle pro­jec­ten van Cre­a­tief Beheer wor­den de buurt­be­wo­ners inten­sief betrok­ken bij de aan­leg en het onder­houd wat de com­mu­ni­ca­tie over en weer bevor­derd en de wijk veel gezel­li­ger maakt.

Kind­vrien­de­lij­ke wij­ken
Cre­a­tief Beheer zorgt voor groe­ne kind­vrien­de­lij­ke wij­ken waar men­sen zich pret­tig voe­len. Met part­ners in de stad ont­wik­kelt Cre­a­tief Beheer strategieën voor stads­na­tuur, par­ken en tui­nen met bewo­ners en kin­de­ren. Cre­a­tief Beheer is het expert bureau voor beheer en ont­wik­ke­ling van Rot­ter­dam­se wij­ken. Cre­a­tief Beheer is actief in Span­gen, Bos­pol­der, de wijk Feij­enoord, de Ole­an­der­buurt en in de Afri­kaan­der­wijk.

Eco­wij­ken maak je samen
Eco­wij­ken staat voor de prak­tijk om eco­lo­gi­sche en soci­a­le ver­bin­din­gen aan te leg­gen zodat groe­ne kind­vrien­de­lij­ke wij­ken ont­staan. Een Eco­wijk ont­wik­kelt ‘het park’ als vas­te uit­gangslo­ca­tie waar­uit satel­liet­lo­ca­ties wor­den aan­ge­legd die door tuin­clubs en bewo­ners wor­den onder­hou­den. Elk park wordt ont­wik­keld door een park­bouw­mees­ter. Park­ma­na­gers zor­gen voor continuïteit en de ver­schil­len­de mede­wer­kers zijn dage­lijk­se aan­spreek­part­ners voor de wijk.