Groe­ne Stad visie cen­traal op Rot­ter­dam­se groen­con­fe­ren­tie

Zoals ieder jaar orga­ni­seer­de het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum de Groe­ne Con­fe­ren­tie. Deze zeven­de edi­tie werd dins­dag­avond 14 decem­ber geor­ga­ni­seerd in het Armi­ni­us. De con­fe­ren­tie stond hele­maal in het teken van de groe­ne stad.

De con­fe­ren­tie start­te tra­di­tie­ge­trouw met de uit­rei­king van ver­schil­len­de prij­zen. De vrij­wil­li­gers­prijs ‘de Groe­ne Vogel’ voor de groen­ste vrij­wil­li­ger van 2010 ging dit jaar naar Jan Ocht­man, voor­zit­ter van de Stich­ting Natuur­be­scher­ming Vlin­der­strik De Groe­ne Pluim, de prijs voor de groen­ste over­heids­die­naar van het jaar ging naar wet­hou­der duur­zaam­heid en bui­ten­ruim­te Alexan­dra van Huf­fe­len. De media­prijs ‘de Groe­ne Emmy’ werd voor het eerst uit­ge­reikt aan het pro­gram­ma Fau­na en Gemeen­schap.

Het TV pro­gram­ma op TV Rijn­mond waar­in natuur­mu­se­um­con­ser­va­tor Kees Moe­li­ker en zan­ge­res Fre­de­ri­que Spicht op zoek gaan naar natuur in de stad.

 

 

Groen is een inves­te­ring die zich­zelf terug­ver­dient
Na de prijs­uit­rei­kin­gen waren er vier spre­kers die een ver­haal hiel­den waar­in de visie van de groe­ne stad cen­traal stond. Deze spre­kers waren:

  • Niels de Zwar­te (stad­s­eco­loog, Bureau Stads­na­tuur Rot­ter­dam). De Zwar­te liet onder meer weten dat het voor de bio­di­ver­si­teit en voor water­re­ten­tie beter is als          par­ti­cu­lie­re tui­nen ver­groend wor­den in plaats van bete­geld. Ook gaf hij aan dat het ver­wij­de­ren van hees­ters in de stad nade­li­ge gevol­gen heeft voor de vogels. Tot slot zei hij dat het groen geen kos­ten­post is, maar een inves­te­ring die zich op den duur terug­ver­dient.
  • Peter van Vee­l­en (gemeen­te Rot­ter­dam dS+V). Cen­traal in de pre­sen­ta­tie van Van Vee­l­en stond de kli­maat­adap­ta­tie. Nu de stad op war­me dagen vier tot vijf gra­den war­mer is dan het omme­land en door de toe­ne­men­de hevi­ge regen­bui­en is de stad Rot­ter­dam op zoek naar oplos­sin­gen tegen deze ont­wik­ke­ling. Van Vee­l­en gaf aan dat groe­ne daken een ant­woord kun­nen zijn. Het regen­wa­ter wordt opge­van­gen en wordt gelei­de­lijk afge­voerd naar het riool. Daar­naast zijn deze daken goed voor de bio­di­ver­si­teit en heb­ben ze een ver­koe­lend effect op het pand waar­door er gespaard kan wor­den op het air­co­ge­bruik.
  • Suzan­ne Loen en Nien­ke Bouw­huis (Kracht­groen). Kracht­groen is een mul­ti­dis­ci­pli­nair ont­wer­pers­col­lec­tief dat onder­zoekt, ont­werpt en ont­wik­kelt aan de groe­ne ruim­te in en om de stad. Waar over­he­den en pro­ject­ont­wik­ke­laars groen in deze tijd beschou­wen als een kos­ten­post ziet Kracht­groen groe­ne ruim­te juist als instru­ment voor duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum