Groe­ne daken op Rot­ter­dam­se pen­thou­ses

LG Archi­tec­ten in Rot­ter­dam heeft moge­lijk een oplos­sing voor het creëren van meer groe­ne daken in de stad, zo meldt Archi­tec­ten­web op haar site. Het bureau ont­wierp de Green Cube, een kubus als extra ver­die­ping op de woning, die ook bedekt is met groen.

Tij­dens de weder­op­bouw zijn in Rot­ter­dam rela­tief veel hui­zen met een plat dak gebouwd. Het stads­be­stuur sti­mu­leert al eni­ge tijd de aan­leg van groe­ne daken. Rot­ter­dam sub­si­di­eert 30 euro per vier­kan­te meter als daken wor­den bedekt met beplan­ting. In twee jaar tijd is al 40.000 vier­kan­te meter aan plat­te daken ver­groend.

LG Archi­tec­ten denkt dat ondanks de sub­si­die groe­ne daken niet snel wor­den aan­ge­legd. „Deze daken zijn onzicht­baar, ontoe­gan­ke­lijk en voe­gen niets toe aan de woning’’, aldus het bureau. De rela­tief lich­te con­struc­tie Green Cube com­bi­neert een groen dak met de toe­voe­ging van een ‘pen­thou­se’, zoals LG Archi­tec­ten het noemt. Bij de kubus wordt een per­go­la gele­verd voor het creëren van pri­va­cy.

 

Lees het vol­le­di­ge bericht en bekijk foto’s op Archi­tec­ten­web »

Bron (tekst en foto):
Archi­tec­ten­web