Rot­ter­dam­se PvdA zet groen in als ver­kie­zing­sitem

De Rot­ter­dam­se PvdA schrijft in haar con­cept ver­kie­zings­pro­gram­ma dat het voor de stad belang­rijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laat­ste jaren is er veel voor­uit geboekt vol­gens de par­tij, maar het stre­ven is om van Rot­ter­dam een nog groe­ne­re en dus aan­trek­ke­lij­ke stad te maken.

De komen­de peri­o­de wor­den er 10.000 bomen bij geplant. Bij onver­mij­de­lij­ke kap van bomen wordt de her­plant­plicht nage­leefd.

Ver­der geeft de par­tij aan dat er meer klei­ne­re parkjes moe­ten wor­den aan­ge­legd om ook in de wij­ken voor een gro­ter groen­ge­voel te zor­gen.

 

Com­pen­sa­tie van groen bij bouw­pro­jec­ten
Wan­neer het groen moet wij­ken voor bouw­pro­jec­ten wil de PvdA Rot­ter­dam dat er con­cre­te afspra­ken wor­den gemaakt dat het groen wordt gecom­pen­seerd.

Groe­ne daken
Ook wil de par­tij door­gaan met het aan­leg­gen van groe­ne daken, omdat groe­ne daken goed zijn voor de iso­la­tie van gebou­wen en omdat ze de stad mooi­er maken en ze zijn ook nog eens goed voor het mili­eu.

Bron:
PvdA Rot­ter­dam