Rot­ter­dam­se leer­lin­gen van basi­scho­len plan­ten op diver­se loca­ties 151 bomen

Op 21 maart, de nati­o­na­le Boom­feest­dag, plant­ten leer­lin­gen van basis­scho­len op diver­se loca­ties in de stad 151 bomen. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Mede­wer­kers van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam hel­pen Rot­ter­dam­se kin­de­ren bij het plan­ten.  De gemeen­te wil de kin­de­ren hier­mee bewus­ter maken van de natuur in hun stad en tege­lij­ker­tijd de stad groe­ner maken.

Bomen zijn van groot belang voor ons ste­de­lijk gebied. Bomen langs stra­ten, op plei­nen en speel­plek­ken maken een buurt leef­baar. Bomen zor­gen voor scho­ne lucht, voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen en die­ren. Uit onder­zoek blijkt tevens dat bomen ook eco­no­misch van belang zijn, want men­sen wonen graag in sfeer­vol­le, groe­ne wij­ken met bomen, waar­door wonin­gen hier over het alge­meen snel­ler ver­kocht wor­den.

Emo­tie
Bomen heb­ben een gro­te bele­vings­waar­de. Ze roe­pen emo­tie op: denk maar eens aan de com­mo­tie rond­om de Anne Frank­boom. Gro­te bomen zijn indruk­wek­kend om te zien, maar ook aan jon­ge bomen wordt al ple­zier beleefd; als kin­de­ren hun eigen boom plan­ten, weten ze na jaren te ver­tel­len waar hun boom staat!

Samen­wer­king
De nati­o­na­le boom­feest­dag wordt geor­ga­ni­seerd door de deel­ge­meen­ten, samen met Gemeen­te­wer­ken, Sport en Recre­a­tie en Stich­ting Ele­men­Tree. De deel­ge­meen­ten krij­gen van het col­le­ge van B&W een financiële bij­dra­ge om het boom­feest te vie­ren.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam