Oude Rot­ter­dam­se par­keer­plaats omge­to­verd in Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats in Rot­ter­dam wordt een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin’ Essen­burg in Rot­ter­dam. De bewo­ners­groep Pro­Groen van Rot­ter­dam-Delf­sha­ven is de drij­ven­de kracht ach­ter het idee.

Het betreft een groen­strook tus­sen het spoor en de wijk Het Nieu­we Wes­ten, in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Met hulp van bui­ten­af (Weten­schaps­win­kel) is voor dit gebied een toe­komst­per­spec­tief voor ste­de­lijk groen ont­wik­keld. De bedoe­ling is dat bewo­ners uit de buurt de Pluk­Tuin zelf aan­leg­gen en onder­hou­den.

Con­cre­te stap naar moge­lijk wijk­park
De Pluk­Tuin is de eer­ste con­cre­te stap naar een moge­lijk wijk­park. Dit park is nu nog een wens, maar kan in de toe­komst een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring van de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de wijk Het Nieu­we Wes­ten en van de stad Rot­ter­dam. Park Essen­burg kan de ver­bin­ding gaan vor­men van de groen­blau­we as langs de Schie en de Heem­raadsin­gel.

 

Bron:
Weten­schaps­win­kel WUR

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.