Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois BOO­M­ing: weer vier bomen

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lan­taarn­pa­len en ste­nen. En dui­zen­den auto’s die voor­bij razen. Er is geen stuk­je groen in de wijk te vin­den. Ik ben hart­stik­ke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” ver­telt Jan­ne­ke Bet­te enthou­si­ast.

Op 6 april plant­te Ed Gover­de, voor­zit­ter dage­lijks bestuur, samen met Jan­ne­ke en Leo Smits (deel­raad) vier popu­lie­ren (beroli nan­sis) op de Stre­vels­weg, net onder de loop­brug van Zuid­plein naar Ahoy.

Past uit­ste­kend in 1000bomenplan
Vorig jaar dien­de Jan­ne­ke de aan­vraag in. “Het heeft even geduurd voor we bomen von­den, die hier kun­nen over­le­ven”, legt Gover­de uit. “Er lig­gen hier veel kabels en lei­din­gen in de grond. Geluk­kig heb­ben we vier plaat­sen gevon­den waar ze wel kun­nen groei­en. Boven­dien zijn deze bomen sterk en smal en heb­ben een bre­de kroon zodat zij voor genoeg groen in de omge­ving zor­gen. Het past ook uit­ste­kend in ons 1000 bomen­plan. En ik hoop dat meer men­sen dit ini­ti­a­tief over­ne­men en een aan­vaag voor bomen in hun straat of wijk indienen.”

Bron:
Deel­ge­meen­te Char­lois  

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.