Pro­vin­cie Zuid Hol­land maakt werk van natuur

“Dit bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het beha­len van de natuurdoelen.” Gede­pu­teer­de Han Weber rea­geert hier­mee op het bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek dat is opge­steld door Alter­ra in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. “Ik wil af van de papie­ren ambi­ties ten aan­zien van nieu­we natuur van de oor­spron­ke­lij­ke Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Ik […]

Groen Dich­ter­bij zoekt bes­te groe­ne buurt­pro­ject in iede­re pro­vin­cie

IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zijn op zoek naar de bes­te groe­ne buurt­pro­jec­ten van Neder­land. Samen start­ten zij Groen Dich­ter­bij, voor buren die zich samen inzet­ten voor een groe­ne­re buurt. Per pro­vin­cie zoe­ken zij van­af van­daag naar één Groen Dich­ter­bij Icoon­pro­ject. De win­naars komen in aan­mer­king voor een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van maxi­maal […]

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert mas­ter­class groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen

Bedrij­ven­ter­rei­nen zijn nodig om onder­ne­mers de ruim­te te geven om te kun­nen onder­ne­men, en daar­mee een bij­dra­ge te leve­ren aan een flo­re­ren­de eco­no­mie. Kan ‘groen’ een ver­ster­king zijn? Dat is de vraag die in de mas­ter­class Groen op Bedrij­ven­ter­rei­nen aan de orde komt. In de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie van Zuid-Hol­­land zul­len kwa­li­teits­kaar­ten wor­den opge­no­men. Alge­meen […]

Pro­vin­cie Utrecht sluit eer­ste huur­con­tract voor roton­de

Vol­gen­de week is het eer­ste huur­con­tract voor een van de roton­des in de pro­vin­cie Utrecht een feit. Gede­pu­teer­de Rem­co van Lun­te­ren (Mobi­li­teit) tekent op 11 mei het eer­ste huur­con­tract, om ver­vol­gens de eer­ste ver­huur­de roton­de te gaan bekij­ken. De huur­der, auto­ga­ra­ge­be­drijf De Goey in Mont­foort, toon­de als één van de eer­sten belang­stel­ling voor het huren […]

Pro­vin­cie ont­wik­kelt De Groe­ne As: natuur vlak bij Amster­dam

Ten zuid­wes­ten van Amster­dam ont­wik­kelt de pro­vin­cie de Groe­ne As: aan­trek­ke­lijk land­schap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recre­a­tie met bij­zon­de­re natuur. Met de Groe­ne As kun­nen omwo­nen­den bin­nen tien minu­ten in het groen zijn. De Groe­ne As is een aan­trek­ke­lijk gebied om te fiet­sen. Een bekend gedeel­te is het Amster­dam­se Bos. De […]

Gemeen­te Mont­foort en pro­vin­cie beplan­ten rand IJs­sel­veld

Ten wes­ten van IJs­sel­veld werkt de gemeen­te Mont­foort samen met pro­vin­cie Utrecht aan de beplan­ting langs de wegen. De beplan­ting aan de west­kant van IJs­sel­veld wordt in maart en april afge­rond en zorgt voor een groe­ne over­gang van het bedrij­ven­ter­rein naar het land­schap. Dank­zij de beplan­ting van de pro­vin­ci­a­le weg en Waard­se Dijk paral­lel aan […]

Pro­vin­cie wil oplos­sing ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Noord-Hol­­land betreurt dat het Rijk voor­lo­pig nog geen hel­der­heid kan geven over de toe­komst van groen­pro­jec­ten rond de gro­te ste­den, die door de Rijks­be­zui­ni­gin­gen stil zijn komen te lig­gen. Pro­vin­cies drin­gen aan op een net­te afron­ding van de pro­jec­ten, maar Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker gaf in een over­leg met de pro­vin­cies aan dat hij op […]

Tien aan­be­ve­lin­gen opge­steld voor de pro­vin­cie Utrecht

De Utrecht­se natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties heb­ben De Tien voor Utrecht! opge­steld. Daar­in zijn tien aan­be­ve­lin­gen opge­no­men waar de pro­vin­cie Utrecht reke­ning mee moet hou­den bij het opstel­len van de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie. De aan­be­ve­lin­gen zijn op 6 decem­ber aan­ge­bo­den aan de leden van de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van de pro­vin­cie Utrecht. Een van de speer­pun­ten is […]

Pro­vin­cie Gel­der­land inves­teert in groe­ne speel­plek­ken

In Bene­­den-Leeu­wen, Lich­ten­voor­de en Tiel legt de pro­vin­cie Gel­der­land nieu­we speel­plek­ken aan waar kin­de­ren op een natuur­lij­ke manier kun­nen spe­len en leren over de natuur: Cool Natu­re. De natuur­lij­ke speel­plek­ken dra­gen ook bij aan een meer kli­maat­be­sten­di­ge inrich­ting. De pro­vin­cie maakt de pro­jec­ten moge­lijk met een sub­si­die van € 223.250. De gemeen­te West Maas en […]

Pro­vin­cie Gel­der­land sub­si­di­eert aan­leg groe­ne speel­plek

Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Gel­der­land subsidiëren de aan­leg van de groe­ne speel­plek ‘Cool Natu­re’ in Arn­hem met 70.000 euro. Dit is een natuur­lij­ke plek waar kin­de­ren wor­den uit­ge­no­digd om te spe­len en bewe­gen, omdat steeds meer kin­de­ren bin­nen ach­ter de com­pu­ter en voor de tv zit­ten. Bui­ten­spe­len is niet meer van­zelf­spre­kend.    Het pro­ject ‘Cool […]