Berichten

“Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen.” Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. “Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik wil een realistische EHS, waarbij daadwerkelijk natuur wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het halen van natuurdoelen,” aldus Han Weber.

Het rapport laat zien dat de biodiversiteit in Zuid-Holland de laatste jaren over het algemeen stabiel is. Voor één soortengroep, de rode lijstsoorten (en dan vooral de ‘bedreigde rode lijstsoorten’), is er echter nog steeds sprake is van een afname. Een rodelijstsoort is een soort die uit Nederland is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Daar staat gelukkig tegenover dat het met de rest van de natuur al wat beter gaat.

Behoud van biodiversiteit
Eén van de indicatoren in de provinciale begroting is het behoud van biodiversiteit. Daarom heeft de provincie opdracht gegeven aan Alterra om een Zuid-Hollandse indicator te ontwikkelen, vergelijkbaar met de landelijke indicator. Voor 2010 heeft Alterra een nulmeting uitgevoerd, zodat de stand van zaken in latere jaren daarmee kan worden vergeleken. Om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen zetten, is de situatie vanaf het jaar 2000 in beeld gebracht. Naar verwachting zal in de loop van het voorjaar 2013 de stand van zaken ten aanzien van de gegevens van 2011 in beeld worden gebracht, en tegen het eind van 2013 de stand van zaken 2012.

Meer informatie
Meer over het Thema Landschap »
Rapport Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland »

Bron:
Provincie Zuid-Holland

 

IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zijn op zoek naar de beste groene buurtprojecten van Nederland. Samen startten zij Groen Dichterbij, voor buren die zich samen inzetten voor een groenere buurt. Per provincie zoeken zij vanaf vandaag naar één Groen Dichterbij Icoonproject. De winnaars komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van maximaal €20.000,-. Aanmelden kan tot 24 september op www.groendichterbij.nl.

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving, waarbij groen als middel dient om de betrokkenheid en samenhang in de buurt te versterken. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke moestuin of het onderhoud van parkjes, boomspiegels en historische bomenrijen. Het project Groen Dichterbij is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Groen verbetert de buurt
Gezamenlijk bezig zijn met groen in de buurt zorgt voor meer betrokkenheid en bijzonder en structureel contact tussen buren. Daarnaast toont onderzoek aan dat er minder conflicten en spanningen zijn in groenere wijken en nemen de speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden tot een stijging van de gemiddelde prijs van onroerend goed. Meer groen in de buurt heeft dus een duurzaam effect op natuur, mens en economie. IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zorgen met Groen Dichterbij voor een platform waar kennis, inspiratie en diensten bij elkaar komen. Om dit mogelijk te maken gaf de Nationale Postcode Loterij ruim 2,2 miljoen euro aan Groen Dichterbij.

Meer informatie
Voor aanmelding, meer informatie en de voorwaarden kunnen geïnteresseerden terecht op groendichterbij.nl »

Bedrijventerreinen zijn nodig om ondernemers de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, en daarmee een bijdrage te leveren aan een florerende economie. Kan ‘groen’ een versterking zijn? Dat is de vraag die in de masterclass Groen op Bedrijventerreinen aan de orde komt.

In de nieuwe Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland zullen kwaliteitskaarten worden opgenomen. Algemeen is aanvaard dat de (beeld)kwaliteit van het terrein goed moet zijn en moet passen bij de aard van de gebruikers. Is er ook ruimte voor groen en natuur? Hoe kunnen we de kansen hiervoor benutten zonder de economische kracht van het terrein te verminderen? Het geheel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Datum: 19 april 2012
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland Den Haag

Download het programma »

 

Volgende week is het eerste huurcontract voor een van de rotondes in de provincie Utrecht een feit. Gedeputeerde Remco van Lunteren (Mobiliteit) tekent op 11 mei het eerste huurcontract, om vervolgens de eerste verhuurde rotonde te gaan bekijken. De huurder, autogaragebedrijf De Goey in Montfoort, toonde als één van de eersten belangstelling voor het huren van een rotonde, in ruil voor onderhoud. De rotonde ligt pal voor zijn bedrijf.

Door deze constructie spaart de provincie geld uit voor groenonderhoud, en krijgt de huurder ruimte om reclame te maken op de rotonde voor zijn bedrijf. Uiteraard zijn aan de reclame-uitingen voorwaarden verbonden, want de rotonde moet vooral verkeersveilig blijven. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

 

 

 

 

 

Bron:
Provincie Utrecht

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Ten zuidwesten van Amsterdam ontwikkelt de provincie de Groene As: aantrekkelijk landschap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recreatie met bijzondere natuur. Met de Groene As kunnen omwonenden binnen tien minuten in het groen zijn. De Groene As is een aantrekkelijk gebied om te fietsen. Een bekend gedeelte is het Amsterdamse Bos.

De Groene As is een belangrijk deel van het provinciale netwerk van aaneengesloten natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur). De Groene As verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Belangrijke diersoorten die hier voorkomen zijn de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis.

Aanleg in volle gang
De aanleg van de Groene As is in volle gang. In 2016 is de Groene As zo goed als klaar en kan de natuur haar gang gaan. De provincie Noord-Holland werkt bij de Groene As samen met gemeenten en waterschappen in dit gebied.

 

 

Bron:
Provincie Noord-Holland

Ten westen van IJsselveld werkt de gemeente Montfoort samen met provincie Utrecht aan de beplanting langs de wegen. De beplanting aan de westkant van IJsselveld wordt in maart en april afgerond en zorgt voor een groene overgang van het bedrijventerrein naar het landschap. Dankzij de beplanting van de provinciale weg en Waardse Dijk parallel aan IJsselveld past het bedrijventerrein beter in de groene omgeving.

De beplantingswens komt voort uit het Landschapsontwikkelplan, waarin IJsselveld staat genoemd als locatie waar een zogenoemde groene buffer gewenst is. Een groene buffer verbeterd het landschapsbeeld van IJsselveld en maakt het contrast van een bedrijventerrein in een groene omgeving minder groot. De beplantingsplannen zijn besproken met omwonenden, zowel inwoners als bedrijven. Alle daarop binnengekomen reacties zijn meegenomen in de invulling van het beplantingsplan.

Streekeigen inrichting
In het winterseizoen 2009-2010 zijn de eerste bomen, knotbomen en een haag geplant. Dit voorjaar worden groepjes elzenhakhout, losse elzen en fruitbomen geplant. Ook voor de inrichting van de rotonde Willeskop hebben gemeente en provincie afspraken gemaakt. De rotonde krijgt een eenvoudige streekeigen inrichting die refereert aan de oeverwal van de rivier, de linten en de verkavelingsrichting van de Lopikerwaard. Daarnaast wordt een stuk grond langs de rotonde in de zomer van 2011 afgegraven, om daar een bloemrijke zone te creëren.

Bron:
Gemeente Montfoort

De provincie Noord-Holland betreurt dat het Rijk voorlopig nog geen helderheid kan geven over de toekomst van groenprojecten rond de grote steden, die door de Rijksbezuinigingen stil zijn komen te liggen.

Provincies dringen aan op een nette afronding van de projecten, maar Staatssecretaris Bleker gaf in een overleg met de provincies aan dat hij op dit moment nog geen financiële toezeggingen kan doen.

Groenprojecten liggen stil
De provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken op 9 maart met de staatssecretaris over de toekomst van groene recreatieprojecten aan de randen van grote steden, de zogenaamde Recreatie om de Stad (RodS).

Aanleiding voor het overleg zijn de ingrijpende Kabinetsbezuinigingen op deze projecten. In oktober vorig jaar stuurde staatssecretaris Bleker een brief aan alle provincies, waarin hij aangaf de bestuurlijke overeenkomsten met de provincies op te zeggen en onder andere de Rijksbijdrage voor groenprojecten rond de steden te schrappen. Hierdoor is een groot aantal groenprojecten in de Randstad stil komen te liggen. In totaal gaat het om circa 14.500 hectare recreatiegebied, waarvan 2.100 hectare in Noord-Holland.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van projecten die nu stilliggen vanwege de Rijksbezuinigingen zijn de Omzoom, een recreatiegebied van 150 hectare rond een nieuwbouwwijk in Zaanstad, en de Nieuwe Driemanspolder, een natuur- en recreatiegebied van 396 hectare tussen Den Haag en Zoetermeer. Ook het toekomstige Utrechtse Parkbos Haarzuilens, waarvan het grootste deel van de 120 hectare al verworven is, ligt stil. In Gelderland staat de realisatie van Park Lingezegen onder druk. Dit is een regionaal park voor 160.000 inwoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen.

Onbetrouwbare overheid
De provincies zijn van mening dat deze projecten belangrijk zijn voor het leef- en vestigingsklimaat van de Randstad. In de jaren ’90 heeft het Rijk met regio’s afspraken gemaakt over een goede balans tussen woningbouw en de aanleg van recreatief groen. De woningen zijn inmiddels gebouwd, maar door de Rijksbezuinigingen dreigt het groen achterwege te blijven. Ondertussen zijn er wel verwachtingen gewekt bij bewoners en grondeigenaren; zij worden de dupe. Veel projecten zijn al jaren in voorbereiding en provincies en gemeenten hebben er veel tijd en geld in gestoken. Gedeputeerde Rob Meerhof: “We begrijpen dat het Rijk moet bezuinigen, maar dat betekent niet dat de staatssecretaris afspraken eenzijdig kan opzeggen. We willen dat de staatssecretaris zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nakomt en provincies de mogelijkheid biedt om projecten op een nette manier af te ronden.”

Concrete oplossing
Het overleg van 9 maart bood helaas nog geen concrete oplossing, maar beide partijen zijn bereid om daar op constructieve wijze naar te zoeken. Zij geven daarom de externe procesbegeleider, die eerder is aangetrokken om te zoeken naar oplossingen voor het financieringsprobleem van de Ecologische Hoofdstructuur, de opdracht hierbij ook de RodS-projecten te betrekken. Provincies en Rijk hopen in mei 2011 tot een nieuw akkoord te komen.

Bron:
Provincie Noord-Holland

 

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben De Tien voor Utrecht! opgesteld. Daarin zijn tien aanbevelingen opgenomen waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. De aanbevelingen zijn op 6 december aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Een van de speerpunten is het behoud van groen rond de stad.

Groen rond de stad staat in deze tijd onder druk. Juist rond de stad wordt vaak bijgebouwd en verdwijnt natuur. Ook de uitbreiding van de snelwegen rond Utrecht vormen een bedreiging, maar ook rond de kleinere kernen als Woerden of Veenendaal is het al lastiger om dichtbij huis te recreëren. Natuur komt steeds verder weg te liggen. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat dit groen moet blijven, voor recreatie dicht bij huis. Een ommetje, spelen met de kinderen of een rondje met de hond.

De aanbevelingen, gebundeld in Tien voor Utrecht!, bestaan uit tien speerpunten waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie. De voorbereidingen voor het nieuwe ruimtelijk plan dat na 2012 gaat gelden, zijn in volle gang.

 

Download de Tien voor Utrecht »

Bron:
Natuur en Milieufederatie Utrecht

In Beneden-Leeuwen, Lichtenvoorde en Tiel legt de provincie Gelderland nieuwe speelplekken aan waar kinderen op een natuurlijke manier kunnen spelen en leren over de natuur: Cool Nature. De natuurlijke speelplekken dragen ook bij aan een meer klimaatbestendige inrichting. De provincie maakt de projecten mogelijk met een subsidie van € 223.250.

De gemeente West Maas en Waal (Benende-Leeuwen) legt een nieuwe wijk aan waar in de toekomst zo’n 600 woningen moeten komen. Bij de ontwikkeling daarvan wordt rekening gehouden met de klimaatverandering. Zo worden er waterbergingsplekken aangelegd  waar overtollig regenwater opgevangen wordt. Aan de rand van een van de waterbergingslocaties komt het Cool Nature project.

Groene long leefbaar maken
De gemeente Oost-Gelre (Lichtenvoorde) werkt aan het project Hofbeek. Dit project is  erop gericht om de groene long van Lichtenvoorde leefbaar te maken voor toeristen, eigen inwoners, schoolgaande kinderen en jeugd. Door de komst van toeristen via de nieuw aan te leggen fietspaden, ook mede gefinancieerd door de provincie, moet de lokale economie versterkt worden. In dit project komt ook een speciale plaats voor natuurlijk spelen.

Vuilstortplaats omgedoopt tot park
In Tiel wordt op de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats het park Vijverberg aangelegd waarin ook een groene speelplek wordt aangelegd. Het nieuwe park maakt onderdeel uit van een groter project in Tiel-Oost.
  
Groene speelplekken belangrijk
Annelies van der Kolk, gedeputeerde Klimaat en Milieu van de provincie Gelderland: “Uit onderzoek blijkt steeds weer hoe belangrijk het voor kinderen is om lekker te kunnen spelen in de natuur. Zo ontwikkelen ze meer fysieke weerstand en al spelend krijgen ze ook meer zicht op wat de natuur hen te bieden heeft. Het klimaat verandert, we moeten leren om ons hieraan aan te passen. Daarom moeten we bij het inrichten van steden goed opletten hoe we dat doen. Zijn er voldoende plaatsen om verkoeling te vinden, is er voldoende plaats om regen op te vangen? Cool Nature is een unieke combinatie om deze twee doelen te bereiken. Uniek is ook de manier waarop de kinderen worden betrokken bij het ontwerp van iedere Cool Nature plek. Langzaam ontstaat in Gelderland een lint van deze natuurlijk speelplekken. Ik hoop dat iedere gemeente zich hierdoor laat inspireren”.

Meer informatie over Cool Nature is hier te vinden »

Bron:
Provincie Gelderland
Cool Nature (afbeelding)

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidiëren de aanleg van de groene speelplek ‘Cool Nature’ in Arnhem met 70.000 euro. Dit is een natuurlijke plek waar kinderen worden uitgenodigd om te spelen en bewegen, omdat steeds meer kinderen binnen achter de computer en voor de tv zitten. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend.   

Het project ‘Cool Nature’ gaat over natuur in en rond de stad en stedelijke gebieden waar kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken. In Arnhem wordt het park op de grens van de Paasberg en de Geitenkamp omgevormd tot ‘Cool Nature’ plaats, een groene speelplek voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Er wordt een moeras aangelegd en er komt veel groen met uitdagende speelmogelijkheden. Arnhem heeft het ontwerp al klaar en begint in augustus met de uitvoering.

Groene speelplek heeft meerdere functies
De ‘Cool Nature’ plekken hebben meerdere functies, naast spelen en leren in de natuur bieden de plekken ook mogelijkheden voor scholen om natuur- en milieulessen te geven. De provincie treedt op als ondersteunende organisatie. Zij helpt gemeenten en natuurbeheerorganisaties met kennis en subsidies om ‘Cool Nature’ plekken van de grond te krijgen.

Bron:
Provincie Gelderland