Tien aan­be­ve­lin­gen opge­steld voor de pro­vin­cie Utrecht

De Utrecht­se natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties heb­ben De Tien voor Utrecht! opge­steld. Daar­in zijn tien aan­be­ve­lin­gen opge­no­men waar de pro­vin­cie Utrecht reke­ning mee moet hou­den bij het opstel­len van de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie. De aan­be­ve­lin­gen zijn op 6 decem­ber aan­ge­bo­den aan de leden van de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van de pro­vin­cie Utrecht. Een van de speer­pun­ten is het behoud van groen rond de stad.

Groen rond de stad staat in deze tijd onder druk. Juist rond de stad wordt vaak bij­ge­bouwd en ver­dwijnt natuur. Ook de uit­brei­ding van de snel­we­gen rond Utrecht vor­men een bedrei­ging, maar ook rond de klei­ne­re ker­nen als Woer­den of Veen­en­daal is het al las­ti­ger om dicht­bij huis te recreëren. Natuur komt steeds ver­der weg te lig­gen. De natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties vin­den dat dit groen moet blij­ven, voor recre­a­tie dicht bij huis. Een omme­tje, spe­len met de kin­de­ren of een rond­je met de hond.

De aan­be­ve­lin­gen, gebun­deld in Tien voor Utrecht!, bestaan uit tien speer­pun­ten waar de pro­vin­cie Utrecht reke­ning mee moet hou­den bij het opstel­len van de ruim­te­lij­ke struc­tuur­vi­sie. De voor­be­rei­din­gen voor het nieu­we ruim­te­lijk plan dat na 2012 gaat gel­den, zijn in vol­le gang.

 

Down­load de Tien voor Utrecht »

Bron:
Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Utrecht