Pro­vin­cie Utrecht sluit eer­ste huur­con­tract voor roton­de

Vol­gen­de week is het eer­ste huur­con­tract voor een van de roton­des in de pro­vin­cie Utrecht een feit. Gede­pu­teer­de Rem­co van Lun­te­ren (Mobi­li­teit) tekent op 11 mei het eer­ste huur­con­tract, om ver­vol­gens de eer­ste ver­huur­de roton­de te gaan bekij­ken. De huur­der, auto­ga­ra­ge­be­drijf De Goey in Mont­foort, toon­de als één van de eer­sten belang­stel­ling voor het huren van een roton­de, in ruil voor onder­houd. De roton­de ligt pal voor zijn bedrijf.

Door deze con­struc­tie spaart de pro­vin­cie geld uit voor groen­on­der­houd, en krijgt de huur­der ruim­te om recla­me te maken op de roton­de voor zijn bedrijf. Uiter­aard zijn aan de recla­me-uitin­gen voor­waar­den ver­bon­den, want de roton­de moet voor­al ver­keers­vei­lig blij­ven. Deze voor­waar­den wor­den vast­ge­legd in een over­een­komst tus­sen huur­der en ver­huur­der.

 

 

 

 

 

Bron:
Pro­vin­cie Utrecht

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.