Pro­vin­cie wil oplos­sing ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Noord-Hol­land betreurt dat het Rijk voor­lo­pig nog geen hel­der­heid kan geven over de toe­komst van groen­pro­jec­ten rond de gro­te ste­den, die door de Rijks­be­zui­ni­gin­gen stil zijn komen te lig­gen.

Pro­vin­cies drin­gen aan op een net­te afron­ding van de pro­jec­ten, maar Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker gaf in een over­leg met de pro­vin­cies aan dat hij op dit moment nog geen financiële toe­zeg­gin­gen kan doen.

Groen­pro­jec­ten lig­gen stil
De pro­vin­cies Gel­der­land, Noord-Hol­land, Utrecht en Zuid-Hol­land spra­ken op 9 maart met de staats­se­cre­ta­ris over de toe­komst van groe­ne recre­a­tie­pro­jec­ten aan de ran­den van gro­te ste­den, de zoge­naam­de Recre­a­tie om de Stad (RodS).

Aan­lei­ding voor het over­leg zijn de ingrij­pen­de Kabi­nets­be­zui­ni­gin­gen op deze pro­jec­ten. In okto­ber vorig jaar stuur­de staats­se­cre­ta­ris Ble­ker een brief aan alle pro­vin­cies, waar­in hij aan­gaf de bestuur­lij­ke over­een­kom­sten met de pro­vin­cies op te zeg­gen en onder ande­re de Rijks­bij­dra­ge voor groen­pro­jec­ten rond de ste­den te schrap­pen. Hier­door is een groot aan­tal groen­pro­jec­ten in de Rand­stad stil komen te lig­gen. In totaal gaat het om cir­ca 14.500 hec­ta­re recre­a­tie­ge­bied, waar­van 2.100 hec­ta­re in Noord-Hol­land.

Voor­beel­den
Enke­le voor­beel­den van pro­jec­ten die nu stil­lig­gen van­we­ge de Rijks­be­zui­ni­gin­gen zijn de Omzoom, een recre­a­tie­ge­bied van 150 hec­ta­re rond een nieuw­bouw­wijk in Zaan­stad, en de Nieu­we Drie­mans­pol­der, een natuur- en recre­a­tie­ge­bied van 396 hec­ta­re tus­sen Den Haag en Zoe­ter­meer. Ook het toe­kom­sti­ge Utrecht­se Park­bos Haar­zui­lens, waar­van het groot­ste deel van de 120 hec­ta­re al ver­wor­ven is, ligt stil. In Gel­der­land staat de rea­li­sa­tie van Park Lin­ge­ze­gen onder druk. Dit is een regi­o­naal park voor 160.000 inwo­ners tus­sen Arn­hem, Elst, Bem­mel en Nij­me­gen.

Onbe­trouw­ba­re over­heid
De pro­vin­cies zijn van mening dat deze pro­jec­ten belang­rijk zijn voor het leef- en ves­ti­gings­kli­maat van de Rand­stad. In de jaren ’90 heeft het Rijk met regio’s afspra­ken gemaakt over een goe­de balans tus­sen woning­bouw en de aan­leg van recre­a­tief groen. De wonin­gen zijn inmid­dels gebouwd, maar door de Rijks­be­zui­ni­gin­gen dreigt het groen ach­ter­we­ge te blij­ven. Onder­tus­sen zijn er wel ver­wach­tin­gen gewekt bij bewo­ners en grond­ei­ge­na­ren; zij wor­den de dupe. Veel pro­jec­ten zijn al jaren in voor­be­rei­ding en pro­vin­cies en gemeen­ten heb­ben er veel tijd en geld in gesto­ken. Gede­pu­teer­de Rob Meer­hof: “We begrij­pen dat het Rijk moet bezui­ni­gen, maar dat bete­kent niet dat de staats­se­cre­ta­ris afspra­ken een­zij­dig kan opzeg­gen. We wil­len dat de staats­se­cre­ta­ris zijn bestuur­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid nakomt en pro­vin­cies de moge­lijk­heid biedt om pro­jec­ten op een net­te manier af te ron­den.”

Con­cre­te oplos­sing
Het over­leg van 9 maart bood helaas nog geen con­cre­te oplos­sing, maar bei­de par­tij­en zijn bereid om daar op con­struc­tie­ve wij­ze naar te zoe­ken. Zij geven daar­om de exter­ne pro­ces­be­ge­lei­der, die eer­der is aan­ge­trok­ken om te zoe­ken naar oplos­sin­gen voor het finan­cie­rings­pro­bleem van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur, de opdracht hier­bij ook de RodS-pro­jec­ten te betrek­ken. Pro­vin­cies en Rijk hopen in mei 2011 tot een nieuw akkoord te komen.

Bron:
Pro­vin­cie Noord-Hol­land