Pro­vin­cie Gel­der­land inves­teert in groe­ne speel­plek­ken

In Bene­den-Leeu­wen, Lich­ten­voor­de en Tiel legt de pro­vin­cie Gel­der­land nieu­we speel­plek­ken aan waar kin­de­ren op een natuur­lij­ke manier kun­nen spe­len en leren over de natuur: Cool Natu­re. De natuur­lij­ke speel­plek­ken dra­gen ook bij aan een meer kli­maat­be­sten­di­ge inrich­ting. De pro­vin­cie maakt de pro­jec­ten moge­lijk met een sub­si­die van € 223.250.

De gemeen­te West Maas en Waal (Benen­de-Leeu­wen) legt een nieu­we wijk aan waar in de toe­komst zo’n 600 wonin­gen moe­ten komen. Bij de ont­wik­ke­ling daar­van wordt reke­ning gehou­den met de kli­maat­ver­an­de­ring. Zo wor­den er water­ber­gings­plek­ken aan­ge­legd  waar over­tol­lig regen­wa­ter opge­van­gen wordt. Aan de rand van een van de water­ber­gingslo­ca­ties komt het Cool Natu­re pro­ject.

Groe­ne long leef­baar maken
De gemeen­te Oost-Gel­re (Lich­ten­voor­de) werkt aan het pro­ject Hof­beek. Dit pro­ject is  erop gericht om de groe­ne long van Lich­ten­voor­de leef­baar te maken voor toe­ris­ten, eigen inwo­ners, school­gaan­de kin­de­ren en jeugd. Door de komst van toe­ris­ten via de nieuw aan te leg­gen fiets­pa­den, ook mede gefi­nan­ci­eerd door de pro­vin­cie, moet de loka­le eco­no­mie ver­sterkt wor­den. In dit pro­ject komt ook een spe­ci­a­le plaats voor natuur­lijk spe­len.

Vuil­stort­plaats omge­doopt tot park
In Tiel wordt op de voor­ma­li­ge gemeen­te­lij­ke vuil­stort­plaats het park Vij­ver­berg aan­ge­legd waar­in ook een groe­ne speel­plek wordt aan­ge­legd. Het nieu­we park maakt onder­deel uit van een gro­ter pro­ject in Tiel-Oost.
  
Groe­ne speel­plek­ken belang­rijk
Anne­lies van der Kolk, gede­pu­teer­de Kli­maat en Mili­eu van de pro­vin­cie Gel­der­land: “Uit onder­zoek blijkt steeds weer hoe belang­rijk het voor kin­de­ren is om lek­ker te kun­nen spe­len in de natuur. Zo ont­wik­ke­len ze meer fysie­ke weer­stand en al spe­lend krij­gen ze ook meer zicht op wat de natuur hen te bie­den heeft. Het kli­maat ver­an­dert, we moe­ten leren om ons hier­aan aan te pas­sen. Daar­om moe­ten we bij het inrich­ten van ste­den goed oplet­ten hoe we dat doen. Zijn er vol­doen­de plaat­sen om ver­koe­ling te vin­den, is er vol­doen­de plaats om regen op te van­gen? Cool Natu­re is een unie­ke com­bi­na­tie om deze twee doe­len te berei­ken. Uniek is ook de manier waar­op de kin­de­ren wor­den betrok­ken bij het ont­werp van iede­re Cool Natu­re plek. Lang­zaam ont­staat in Gel­der­land een lint van deze natuur­lijk speel­plek­ken. Ik hoop dat iede­re gemeen­te zich hier­door laat inspi­re­ren”.

Meer infor­ma­tie over Cool Natu­re is hier te vin­den »

Bron:
Pro­vin­cie Gel­der­land
Cool Natu­re (afbeel­ding)