Pro­vin­cie Gel­der­land sub­si­di­eert aan­leg groe­ne speel­plek

Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Gel­der­land subsidiëren de aan­leg van de groe­ne speel­plek ‘Cool Natu­re’ in Arn­hem met 70.000 euro. Dit is een natuur­lij­ke plek waar kin­de­ren wor­den uit­ge­no­digd om te spe­len en bewe­gen, omdat steeds meer kin­de­ren bin­nen ach­ter de com­pu­ter en voor de tv zit­ten. Bui­ten­spe­len is niet meer van­zelf­spre­kend.   

Het pro­ject ‘Cool Natu­re’ gaat over natuur in en rond de stad en ste­de­lij­ke gebie­den waar kin­de­ren spe­len­der­wijs de natuur ont­dek­ken. In Arn­hem wordt het park op de grens van de Paas­berg en de Gei­ten­kamp omge­vormd tot ‘Cool Natu­re’ plaats, een groe­ne speel­plek voor kin­de­ren van 7 tot 12 jaar. Er wordt een moe­ras aan­ge­legd en er komt veel groen met uit­da­gen­de speel­mo­ge­lijk­he­den. Arn­hem heeft het ont­werp al klaar en begint in augus­tus met de uit­voe­ring.

Groe­ne speel­plek heeft meer­de­re func­ties
De ‘Cool Natu­re’ plek­ken heb­ben meer­de­re func­ties, naast spe­len en leren in de natuur bie­den de plek­ken ook moge­lijk­he­den voor scho­len om natuur- en mili­eu­les­sen te geven. De pro­vin­cie treedt op als onder­steu­nen­de orga­ni­sa­tie. Zij helpt gemeen­ten en natuur­be­heer­or­ga­ni­sa­ties met ken­nis en sub­si­dies om ‘Cool Natu­re’ plek­ken van de grond te krij­gen.

Bron:
Pro­vin­cie Gel­der­land