Pro­vin­cie Zuid Hol­land maakt werk van natuur

“Dit bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het beha­len van de natuurdoelen.” Gede­pu­teer­de Han Weber rea­geert hier­mee op het bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek dat is opge­steld door Alter­ra in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. “Ik wil af van de papie­ren ambi­ties ten aan­zien van nieu­we natuur van de oor­spron­ke­lij­ke Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Ik wil een rea­lis­ti­sche EHS, waar­bij daad­wer­ke­lijk natuur wordt gere­a­li­seerd die bij­draagt aan het halen van natuurdoelen,” aldus Han Weber.

Het rap­port laat zien dat de bio­di­ver­si­teit in Zuid-Hol­land de laat­ste jaren over het alge­meen sta­biel is. Voor één soor­ten­groep, de rode lijst­soor­ten (en dan voor­al de ‘bedreig­de rode lijst­soor­ten’), is er ech­ter nog steeds spra­ke is van een afna­me. Een rode­lijst­soort is een soort die uit Neder­land is ver­dwe­nen of dreigt te ver­dwij­nen. Daar staat geluk­kig tegen­over dat het met de rest van de natuur al wat beter gaat.

Behoud van bio­di­ver­si­teit
Eén van de indi­ca­to­ren in de pro­vin­ci­a­le begro­ting is het behoud van bio­di­ver­si­teit. Daar­om heeft de pro­vin­cie opdracht gege­ven aan Alter­ra om een Zuid-Hol­land­se indi­ca­tor te ont­wik­ke­len, ver­ge­lijk­baar met de lan­de­lij­ke indi­ca­tor. Voor 2010 heeft Alter­ra een nul­me­ting uit­ge­voerd, zodat de stand van zaken in late­re jaren daar­mee kan wor­den ver­ge­le­ken. Om de ont­wik­ke­lin­gen in per­spec­tief te kun­nen zet­ten, is de situ­a­tie van­af het jaar 2000 in beeld gebracht. Naar ver­wach­ting zal in de loop van het voor­jaar 2013 de stand van zaken ten aan­zien van de gege­vens van 2011 in beeld wor­den gebracht, en tegen het eind van 2013 de stand van zaken 2012.

Meer infor­ma­tie
-
Meer over het The­ma Land­schap »
- Rap­port Bio­di­ver­si­teits­graad­me­ter Zuid-Hol­land »

Bron:
Pro­vin­cie Zuid-Hol­land