Natuurorganisaties Zuid-Holland: provincie doet te weinig aan tekort aan groen

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland. Zuid-Holland is een provincie met een duidelijk recreatief groentekort. Het oplossen van dit tekort is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer […]

Provincie trekt € 16 miljoen extra uit voor groen

Op voorstel van de PvdA Zuid-Holland investeert Zuid-Holland € 16 miljoen extra voor de inrichting van natuur- en recreatiegebieden. In het voorstel worden 11 concrete projecten genoemd. Het is de bedoeling dat het extra geld uiterlijk in 2011 aan de inrichting van deze gebieden is uitgegeven. Er is, vooral in de dichtstbevolkte gebieden van Zuid-Holland, behoefte […]

Akkoord Provincie en Rijk over Waterland

Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en gedeputeerde Ton Hooijmaijers (provincie Noord-Holland) hebben een akkoord bereikt over de verbetering van de groene en (dag-)recreatieve kwaliteiten van  het landelijke gebied tussen Amsterdam en Purmerend, een zogenaamde Rijksbufferzone. Volledige informatie:Lees hier het persbericht Ook interessant:Rijksbufferzone, recreatie, beleid Bron:VROM

Groene werklandschappen in de Provincie Utrecht

Op 7 februari 2008 organiseerde de provincie Utrecht een bijeenkomst over groene werklandschappen. Bij groene werklandschappen gaat het om het vestigingen van bedrijven in een groene omgeving. Het betreft hier kleinschalige en hoogwaardige bedrijven, dus geen industrie en detailhandel. Het concept van groene landschappen zorgt voor een tweeledig effect. Enerzijds geeft het een positieve impuls […]

Provincie Utrecht brengt geluidsbelasting in kaart

Provincie Utrecht heeft geluidsbelastingkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar passeren. In de kaarten wordt onder andere duidelijk gemaakt hoeveel woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van geluidsbelasting worden blootgesteld.