Natuur­or­ga­ni­sa­ties Zuid-Hol­land: pro­vin­cie doet te wei­nig aan tekort aan groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land doet te wei­nig om het tekort aan groen op te los­sen. Dat stel­len Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­­lands Land­schap in een reac­tie op de visie van het pro­vin­cie­be­stuur op de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Zuid-Hol­­land. Zuid-Hol­­land is een pro­vin­cie met een dui­de­lijk recre­a­tief groen­te­kort. Het oplos­sen van dit tekort is vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer […]

Pro­vin­cie trekt € 16 mil­joen extra uit voor groen

Op voor­stel van de PvdA Zuid-Hol­­land inves­teert Zuid-Hol­­land € 16 mil­joen extra voor de inrich­ting van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. In het voor­stel wor­den 11 con­cre­te pro­jec­ten genoemd. Het is de bedoe­ling dat het extra geld uiter­lijk in 2011 aan de inrich­ting van deze gebie­den is uit­ge­ge­ven. Er is, voor­al in de dichtst­be­volk­te gebie­den van Zuid-Hol­­land, behoef­te […]

Akkoord Pro­vin­cie en Rijk over Water­land

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer (Ruim­te en Mili­eu) en gede­pu­teer­de Ton Hooi­j­maij­ers (pro­vin­cie Noord-Hol­­land) heb­ben een akkoord bereikt over de ver­be­te­ring van de groe­ne en (dag-)recreatieve kwa­li­tei­ten van  het lan­de­lij­ke gebied tus­sen Amster­dam en Pur­me­rend, een zoge­naam­de Rijks­buf­fer­zo­ne. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Lees hier het pers­be­richt Ook inte­res­sant:Rijks­buf­fer­zo­ne, recre­a­tie, beleid Bron:VROM

Groe­ne werk­land­schap­pen in de Pro­vin­cie Utrecht

Op 7 febru­a­ri 2008 orga­ni­seer­de de pro­vin­cie Utrecht een bij­een­komst over groe­ne werk­land­schap­pen. Bij groe­ne werk­land­schap­pen gaat het om het ves­ti­gin­gen van bedrij­ven in een groe­ne omge­ving. Het betreft hier klein­scha­li­ge en hoog­waar­di­ge bedrij­ven, dus geen indu­strie en detail­han­del. Het con­cept van groe­ne land­schap­pen zorgt voor een twee­le­dig effect. Ener­zijds geeft het een posi­tie­ve impuls […]

Pro­vin­cie Utrecht brengt geluids­be­las­ting in kaart

Pro­vin­cie Utrecht heeft geluids­be­las­ting­kaar­ten opge­steld. Deze kaar­ten zijn een weer­ga­ve van de geluids­be­las­ting die ver­oor­zaakt wordt door de pro­vin­ci­a­le wegen waar­over meer dan 6 mil­joen voer­tui­gen per jaar pas­se­ren. In de kaar­ten wordt onder ande­re dui­de­lijk gemaakt hoe­veel wonin­gen in een bepaald gebied aan bepaal­de waar­den van geluids­be­las­ting wor­den bloot­ge­steld.