Gemeen­te Mont­foort en pro­vin­cie beplan­ten rand IJs­sel­veld

Ten wes­ten van IJs­sel­veld werkt de gemeen­te Mont­foort samen met pro­vin­cie Utrecht aan de beplan­ting langs de wegen. De beplan­ting aan de west­kant van IJs­sel­veld wordt in maart en april afge­rond en zorgt voor een groe­ne over­gang van het bedrij­ven­ter­rein naar het land­schap. Dank­zij de beplan­ting van de pro­vin­ci­a­le weg en Waard­se Dijk paral­lel aan IJs­sel­veld past het bedrij­ven­ter­rein beter in de groe­ne omge­ving.

De beplan­tings­wens komt voort uit het Land­schaps­ont­wik­kel­plan, waar­in IJs­sel­veld staat genoemd als loca­tie waar een zoge­noem­de groe­ne buf­fer gewenst is. Een groe­ne buf­fer ver­be­terd het land­schaps­beeld van IJs­sel­veld en maakt het con­trast van een bedrij­ven­ter­rein in een groe­ne omge­ving min­der groot. De beplan­tings­plan­nen zijn bespro­ken met omwo­nen­den, zowel inwo­ners als bedrij­ven. Alle daar­op bin­nen­ge­ko­men reac­ties zijn mee­ge­no­men in de invul­ling van het beplan­tings­plan.

Streek­ei­gen inrich­ting
In het win­ter­sei­zoen 2009–2010 zijn de eer­ste bomen, knot­bo­men en een haag geplant. Dit voor­jaar wor­den groep­jes elzen­hak­hout, los­se elzen en fruit­bo­men geplant. Ook voor de inrich­ting van de roton­de Wil­les­kop heb­ben gemeen­te en pro­vin­cie afspra­ken gemaakt. De roton­de krijgt een een­vou­di­ge streek­ei­gen inrich­ting die refe­reert aan de oever­wal van de rivier, de lin­ten en de ver­ka­ve­lings­rich­ting van de Lopi­ker­waard. Daar­naast wordt een stuk grond langs de roton­de in de zomer van 2011 afge­gra­ven, om daar een bloem­rij­ke zone te creëren.

Bron:
Gemeen­te Mont­foort