Groen Dich­ter­bij zoekt bes­te groe­ne buurt­pro­ject in iede­re pro­vin­cie

IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zijn op zoek naar de bes­te groe­ne buurt­pro­jec­ten van Neder­land. Samen start­ten zij Groen Dich­ter­bij, voor buren die zich samen inzet­ten voor een groe­ne­re buurt. Per pro­vin­cie zoe­ken zij van­af van­daag naar één Groen Dich­ter­bij Icoon­pro­ject. De win­naars komen in aan­mer­king voor een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van maxi­maal €20.000,-. Aan­mel­den kan tot 24 sep­tem­ber op www.groendichterbij.nl.

Groen Dich­ter­bij sti­mu­leert men­sen om als buurt, straat of wijk geza­men­lijk aan de slag te gaan met het ‘ver­groe­nen’ van de omge­ving, waar­bij groen als mid­del dient om de betrok­ken­heid en samen­hang in de buurt te ver­ster­ken. Bij­voor­beeld met een geza­men­lij­ke moes­tuin of het onder­houd van parkjes, boom­spie­gels en his­to­ri­sche bomen­rij­en. Het pro­ject Groen Dich­ter­bij is moge­lijk gemaakt door de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij.

Groen ver­be­tert de buurt
Geza­men­lijk bezig zijn met groen in de buurt zorgt voor meer betrok­ken­heid en bij­zon­der en struc­tu­reel con­tact tus­sen buren. Daar­naast toont onder­zoek aan dat er min­der con­flic­ten en span­nin­gen zijn in groe­ne­re wij­ken en nemen de speel- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den van kin­de­ren toe. Ook kan ver­groe­ning van de wijk lei­den tot een stij­ging van de gemid­del­de prijs van onroe­rend goed. Meer groen in de buurt heeft dus een duur­zaam effect op natuur, mens en eco­no­mie. IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zor­gen met Groen Dich­ter­bij voor een plat­form waar ken­nis, inspi­ra­tie en dien­sten bij elkaar komen. Om dit moge­lijk te maken gaf de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij ruim 2,2 mil­joen euro aan Groen Dich­ter­bij.

Meer infor­ma­tie
Voor aan­mel­ding, meer infor­ma­tie en de voor­waar­den kun­nen geïn­te­res­seer­den terecht op groendichterbij.nl »