Pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert mas­ter­class groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen

Bedrij­ven­ter­rei­nen zijn nodig om onder­ne­mers de ruim­te te geven om te kun­nen onder­ne­men, en daar­mee een bij­dra­ge te leve­ren aan een flo­re­ren­de eco­no­mie. Kan ‘groen’ een ver­ster­king zijn? Dat is de vraag die in de mas­ter­class Groen op Bedrij­ven­ter­rei­nen aan de orde komt.

In de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie van Zuid-Hol­land zul­len kwa­li­teits­kaar­ten wor­den opge­no­men. Alge­meen is aan­vaard dat de (beeld)kwaliteit van het ter­rein goed moet zijn en moet pas­sen bij de aard van de gebrui­kers. Is er ook ruim­te voor groen en natuur? Hoe kun­nen we de kan­sen hier­voor benut­ten zon­der de eco­no­mi­sche kracht van het ter­rein te ver­min­de­ren? Het geheel wordt geïl­lu­streerd met prak­tijk­voor­beel­den.

Datum: 19 april 2012
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Loca­tie: Pro­vin­cie­huis Zuid-Hol­land Den Haag

Down­load het pro­gram­ma »