Pro­vin­cie ont­wik­kelt De Groe­ne As: natuur vlak bij Amster­dam

Ten zuid­wes­ten van Amster­dam ont­wik­kelt de pro­vin­cie de Groe­ne As: aan­trek­ke­lijk land­schap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recre­a­tie met bij­zon­de­re natuur. Met de Groe­ne As kun­nen omwo­nen­den bin­nen tien minu­ten in het groen zijn. De Groe­ne As is een aan­trek­ke­lijk gebied om te fiet­sen. Een bekend gedeel­te is het Amster­dam­se Bos.

De Groe­ne As is een belang­rijk deel van het pro­vin­ci­a­le net­werk van aan­een­ge­slo­ten natuur­ge­bie­den (Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur). De Groe­ne As ver­bindt gro­te en klei­ne natuur­ge­bie­den tus­sen Amstel­land en Spaarn­wou­de met elkaar. Belang­rij­ke dier­soor­ten die hier voor­ko­men zijn de ring­slang, de water­spits­muis, de noord­se woel­muis en de meer­vleer­muis.

Aan­leg in vol­le gang
De aan­leg van de Groe­ne As is in vol­le gang. In 2016 is de Groe­ne As zo goed als klaar en kan de natuur haar gang gaan. De pro­vin­cie Noord-Hol­land werkt bij de Groe­ne As samen met gemeen­ten en water­schap­pen in dit gebied.

 

 

Bron:
Pro­vin­cie Noord-Hol­land