Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten te onder­ne­men. Het ini­ta­tief is in 2010 opge­zet door de Stich­ting Post­ze­gel­par­ken. Inmid­dels zijn er in de Indi­sche Buurt in Amster­dam-Oost enke­le post­ze­gel­par­ken aan­ge­legd.
Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie in het groen
Uit­gangs­punt bij het rea­li­se­ren van een post­ze­gel­park is dat de bewo­ners zelf de ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen voor het beheer en het onder­houd van het parkje. In tij­den van bezui­ni­gin­gen op aan­leg en onder­houd van open­baar groen, wor­den dit soort pro­jec­ten dan ook toe­ge­juicht door gemeen­ten. Ener­zijds wor­den braak­lig­gen­de ter­rei­nen omge­to­verd tot groe­ne stek­jes in de stad en ander­zijds raken buurt­be­wo­ners meer betrok­ken bij de wijk én elkaar.
Een mooi voor­beeld is Buurt­tuin Valen­tijn op de hoek van de Kra­mat­weg en de Valen­tijn­ka­de. Waar eerst een ver­lo­ren stuk­je groen lag waar junks rond hin­gen, is nu een prach­ti­ge vlin­der­tuin aan­ge­legd waar ook nog fruit­bo­men groei­en.
 
Voor meer infor­ma­tie over de stich­ting Post­ze­gel­par­ken, zie www.postzegelparken.nl