Vest­zak­parkjes ver­groe­nen Lon­den

Lon­den, hoofd­stad van Groot-Brit­tan­nië, is niet bepaald een groe­ne stad, hoe­wel Hyde Park, samen met de aan­gren­zen­de Ken­sing­ton Gar­dens een van de groot­ste ste­de­lij­ke par­ken van Euro­pa is (onge­veer 4 km², alleen het Parij­se Bois de Bou­log­ne en Phoe­nix Park in Dublin zijn gro­ter). Maar waar Lon­den gebrek aan heeft, is groen in de druk­ke ste­de­lij­ke wij­ken, boroughs zoals Brix­ton en Cam­den. Mede daar­om heeft de Lord May­or van Lon­den, Boris John­son, een beroep gedaan op de bevol­king om cre­a­tief te hel­pen zoe­ken naar plek­ken waar klei­ne, heel klei­ne parkjes kun­nen wor­den aan­ge­legd. ‘Poc­ket Parks’ wor­den ze genoemd, zeg maar ‘vest­zak­par­ken’, wat het for­maat betreft kun je den­ken aan een ten­nis­baan.
Intus­sen is een hon­derd­tal loca­ties gese­lec­teerd, plek­ken die in aan­mer­king komen voor zo’n vest­zak­park. Nu al zijn veer­tig buurt­ver­e­ni­gin­gen actief die men­sen bij elkaar bren­gen om de gevon­den park­ter­rei­nen in te rich­ten.
Twee voor­beel­den geven aan hoe onder totaal ver­schil­len­de omstan­dig­he­den de inzet van ‘groen’ niet alleen bij­draagt aan de licha­me­lij­ke gezond­heid van de ste­de­lij­ke bevol­king, maar ook aan de maat­schap­pe­lij­ke samen­hang, de soci­a­le kwa­li­teit van de wij­ken.
Brix­ton
Een van de nieu­we park­pro­jec­ten, in de beruch­te Lon­den­se gemeen­te Brix­ton, is genoemd naar Max Roach, de beroem­de Ame­ri­kaan­se jazz drum­mer die zijn beroemd­heid ook inzet­te in de strijd voor zwar­te bur­ger­rech­ten. Dat is in Brix­ton, met een gro­ten­deels zwar­te bevol­king, een actu­eel onder­werp. Max Roach Park is het bes­te te omschrij­ven als een keten van open ter­rei­nen aan Brix­ton Road, nu omge­vormd tot een groen, goed onder­hou­den gebied.
Ground­work Lon­don, een lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­tie die focust op maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­ling en leef­baar­heid in arme wij­ken, nam het ini­ti­a­tief voor het Max Roach Park en op een aan­tal ande­re plek­ken in de Brit­se hoofd­stad.
Hol­born
In Hol­born, onder­deel van de Lon­den­se gemeen­te Cam­den, heerst een heel ande­re sfeer dan in Brix­ton. Het is een woon­ge­meen­te met veel oude­ren, waar toch wel dege­lijk behoef­te is aan meer groen. De ini­ti­a­tief­ne­mers wil­len een ste­de­lij­ke oase cre­ë­ren, aan­trek­ke­lijk voor vogels en insec­ten, een even­wich­tig eco­sys­teem en een plek waar voor­al oude­re ste­de­lin­gen zich op hun gemak voe­len en actief kun­nen mee­wer­ken om de oase in stand te hou­den.