Tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de grond in Hoofd­dorp

Park 20|20 in Hoofd­dorp opent moes­tuin en tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de stuk­ken grond  
Met de ont­hul­ling van een infor­ma­tie­pa­neel heeft op woens­dag 26 augus­tus de fees­te­lij­ke inge­bruik­na­me plaats­ge­von­den van de tij­de­lijk natuur, moes­tuin en sport­fa­ci­li­tei­ten op Park 20|20, aan de Tau­rusa­ve­nue op Beu­ken­horst-Zuid in Hoofd­dorp.
Op de toe­kom­sti­ge bouw­ka­vels van Park 20|20 is met mede­wer­king van Van der Tol Hove­niers en ter­rein­in­rich­ters, Stich­ting Meer­groen en Pas­werk een the­ma­ti­sche invul­ling gege­ven aan de braak­lig­gen­de gron­den van de gemeen­te.
Voor de invul­ling zijn drie thema’s bedacht die aan­slui­ten op de bio­lo­gi­sche cir­kel. Als eer­ste het the­ma ‘natuur’ waar de vlin­der­tuin een pro­mi­nent onder­deel van uit­maakt. Daar­naast wor­den bloe­men­meng­sels toe­ge­past en ook beperkt bomen geplant. Ook zijn er bij­en­kas­ten en insec­ten­ho­tels geplaatst, die belang­rijk zijn voor het twee­de the­ma, ‘voed­sel­pro­duc­tie’. Hier­voor zijn peren­bo­men gered van­uit een boom­gaard die werd gerooid. En in de kas­sen en moes­tuin groei­en groen­ten en fruit die door het bio­lo­gi­sche res­tau­rant van het Park, Park­ca­fé Groen wor­den gebruikt. Zo is er een loka­le voed­sel­ke­ten gecre­ëerd.
Over­al op Park 20|20 is de natuur­lij­ke kring­loop te zien: afval dat ver­an­dert in voed­sel, onder­houd ver­an­dert in inspi­re­ren­de team­buil­ding, vies water ver­an­dert in schoon water, je ziet de dode plan­ten ver­an­de­ren in com­post. Ook wordt er gewerkt met vrij­wil­li­gers via Stich­ting Meer­groen en is Pas­werk   in samen­wer­king met Van der Tol betrok­ken om men­sen met een ach­ter­stand tot de arbeids­markt werk­rit­me te geven.
Over een aan­tal weken zal een poging wor­den onder­no­men om een record in het Guin­ness Book of Records te ves­ti­gen met de groot­ste rode bie­ten sala­de van de wereld. De rode bie­ten komen uiter­aard van­uit de eigen moes­tuin. Deze sala­de zal mini­maal 300 kilo wegen en wordt ver­vol­gens aan­ge­bo­den aan alle mede­wer­kers van kan­to­ren op Park 20|20 en Beu­ken­horst Zuid.
Bron: Van der Tol Hove­niers