Bran­che­ver­e­ni­ging VHG adop­teert open­baar groen in Hou­ten

Wet­hou­der M. (Michiel) van Lie­re van de gemeen­te Hou­ten en Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, heb­ben woens­dag 30 april aan De Molen samen de eer­ste bedrijfs­tuin in het open­ba­re groen van Hou­ten geo­pend. Dit ini­ti­a­tief past uit­ste­kend in de plan­nen voor groe­nadop­tie van de gemeen­te. En VHG, bran­che­ver­e­ni­ging van onder ande­re de hove­niers en […]

Bloem­bol­len in open­baar groen

Open­baar groen heeft een posi­tief effect heeft op men­sen omdat het sier­waar­de en vari­a­tie brengt in de omge­ving wat de leef­baar­heid ver­hoogt. Twee voor­waar­den zijn dat de beplan­ting op de juis­te plaats staat en er ver­zorgd uit­ziet. Bloem­bol­len zijn bij uit­stek geschikt als fleu­ri­ge afwis­se­ling in het vaak nog flet­se groen vlak na de win­ter. […]

D66 Den Haag zet in op meer open­baar groen

Een groe­ne en duur­za­me open­ba­re ruim­te voor Den Haag. Dat was voor D66 de belang­rijk­ste inzet tij­dens de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van don­der­dag 22 novem­ber. Raads­lid Kim Waan­ders, woord­voer­der bij de behan­de­ling van de Kader­no­ta open­ba­re ruim­te, zet­te vol in op toe­gan­ke­lijk groen in de stad. €œEen groe­ne buurt is een leef­ba­re buurt. Als meest dicht­be­volk­te gemeen­te […]

Gemeen­ten onder­schat­ten posi­tie­ve invloed open­baar groen

Gemeen­ten onder­schat­ten nog steeds de posi­tie­ve invloed van open­baar groen op de leef­om­ge­ving. Aan­leg en onder­houd van kwa­li­teits­groen betaalt zich­zelf dik terug in hoge­re hui­zen­prij­zen, lage­re gezond­heids­kos­ten, min­der van­da­lis­me en afne­men­de (hitte)stress. Dat stelt direc­teur Peter van Rooy van onder­zoeks­bu­reau Acca­n­to. Hij onder­steunt hier­mee het plei­dooi van de Par­tij voor de Die­ren om ste­den meer […]

Laan­bo­men­con­gres pleit voor keten­aan­pak bij ver­be­te­ring open­baar groen

Samen­wer­king en ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen alle par­tij­en betrok­ken bij het open­baar groen – van boom­kwe­ker tot eind­af­ne­mer – is een must om te komen tot kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het groen in de open­ba­re ruim­te. Zo luid­de de cen­tra­le bood­schap van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’, samen­ge­vat door dag­voor­zit­ter Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging […]

Bewo­ners Mid­del­burg wil­len open­baar groen behou­den

De bewo­ners van de Mid­del­burg­se bin­nen­stad krij­gen enke­le weken de tijd om zelf met ini­ti­a­tie­ven te komen zodat de gemeen­te niet gedwon­gen wordt om in het kader van de bezui­ni­gin­gen (8000 euro per jaar) de heg­ge­tjes langs de bin­nen­grach­ten te ver­wij­de­ren. Dit meldt de krant PZC. Gis­ter­avond, tij­dens de bij­een­komst van de Wijk­be­heer­groep Bin­nen­stad, bleek […]

Onder­zoek naar vorm, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw

Het recen­te onder­zoek ‘Vorm, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw’ van Jan van Merriënboer gaat zoals de naam van het rap­port aan­geeft in op de vorm­ge­ving, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van het open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was een arti­kel in de Volks­krant uit 2007 waar­in […]

Nieu­we tech­nie­ken zijn een uit­da­ging voor het onder­houd in het open­baar groen

Onder­houd open­baar groen met behoud van bio­di­ver­si­teit vraagt om een nieu­we manier van aan­pak. Ken­nis en erva­rin­gen van uit de akker­bouw en vol­le­gronds­groen­ten sec­tor kun­nen ook in het open­baar groen pri­ma inge­zet wor­den. Een uit­da­ging voor gemeen­tes, en spe­ci­a­lis­ten in de groen­voor­zie­ning en cul­tuur­tech­niek. Daar­naast zul­len pla­no­lo­gen reke­ning moe­ten hou­den met de nieu­we manier van […]

Bewo­ners van Akkrum en Nes vra­gen aan­dacht voor open­baar groen

Akkrum-Oost en Nes komen met een ‘groenplan’. Het gaat om een totaal­plan van groe­ne ele­men­ten zoals bomen, strui­ken, hagen en fruit­bo­men. Ook de inrich­ting van par­ken, stra­ten, bank­jes en speel­voor­zie­nin­gen is hier onder­deel van. De aan­lei­ding voor dit pro­ject is de nieu­we dorps­vi­sie van Akkrum-Nes. Daar­in vra­gen de bewo­ners van de dor­pen aan­dacht voor open­baar […]

Meer open­baar groen, min­der hit­te­stress in ste­den

In Wage­nin­gen is het op een door­snee dag 2,4 gra­den war­mer dan bui­ten de stad. ’s Zomers en ’s win­ters. Maar geen nood: meer groen zorgt voor ver­koe­ling.  “Met een pro­cent meer groen­be­dek­king neemt het effect 0,06 graad af.” En dat is belang­rijk voor stads­ont­wer­pers. Het ver­schil in tem­pe­ra­tuur tus­sen stad en plat­te­land kan op […]