Bloem­bol­len in open­baar groen

Open­baar groen heeft een posi­tief effect heeft op men­sen omdat het sier­waar­de en vari­a­tie brengt in de omge­ving wat de leef­baar­heid ver­hoogt. Twee voor­waar­den zijn dat de beplan­ting op de juis­te plaats staat en er ver­zorgd uit­ziet. Bloem­bol­len zijn bij uit­stek geschikt als fleu­ri­ge afwis­se­ling in het vaak nog flet­se groen vlak na de win­ter. Ze bren­gen vroeg in het voor­jaar kleur en vari­a­tie in het straat­beeld.
Flin­ke groe­pen kro­kus­sen en nar­cis­sen in de berm langs de weg, een kleur­rijk her­ken­nings­punt in de wijk of het park met tul­pen, of een gro­te con­tai­ner met hya­cin­ten op een plein geeft ieder­een een flin­ke impuls tot acti­vi­teit. Er valt voor iede­re situ­a­tie iets te kie­zen, of het nu gaat om de aan­kle­ding van weg­ber­men, gazons, roton­des, klas­sie­ke bloem­per­ken of onder­be­plan­ting van hoge bomen.