Berichten

Het college van B&W heeft besloten tot 2013 de verkoopprijs van openbaar groen dat voor verkoop in aanmerking komt, te verlagen tot 65,- euro per m2. Deze prijsverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011. Tot dit besluit is het college gekomen om een impuls te geven aan het kopen van snippergroen.

Tot op heden was er een staffel voor de tarieven voor het kopen van groen en bestond er een minimumtarief per transactie. Deze voorwaarden zijn met het besluit van het college losgelaten. Koopt een burger een stuk snippergroen van de gemeente, dan betaalt de koper 65,- euro per m2 kosten koper. Om reden dat het college verkoop van groen wil bevorderen, is het huren van openbaar groen wel duurder geworden. De nieuwe tarieven voor huur voor een periode van 10 jaar wordt 5,- euro per m2 per jaar en voor een tijdelijke huur van minder dan 10 jaar wordt de prijs 2,50 euro per m2 per jaar.

Voorwaarden
De gemeente nodigt de groep bewoners( zo’n 200 adressen) die is aangeschreven voor de onrechtmatig in bezit genomen grond, persoonlijk uit voor een bijeenkomst waarin uitleg zal worden gegeven over de gunstige voorwaarden die de gemeente tot 2013 hanteert.

Bron:
Gemeente Hellendoorn

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad.

Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten gevolge van het nieuwe logistieke centrum Bilc op te vangen, zouden alle 300 platanen langs de laan moeten verdwijnen, en wordt het kasseien wegdek vervangen door beton. Omdat het Bilc er uiteindelijk niet komt, is volgens omwonenden ook de heraanleg overbodig geworden.

Ter dood veroordeelde Plataan
Veel media-aandacht kreeg hun grote spandoek op het drukke Saincteletteplein, waarop een rij afgezaagde bomen te zien is met daarboven de ironische slogan: “Te veel groen in de stad.” Ook op Facebook wordt actie gevoerd: de ‘ter dood veroordeelde’ Daan Plataan heeft er intussen al zo’n 1.400 vrienden. En een petitie tegen de plannen telt meer dan 6.000 handtekeningen. Met succes, zo lijkt het, want de start van de werken is voorlopig tot 5 september uitgesteld, en minister-president Charles Picqué (PS) heeft al laten weten dat het dossier op de ministerraad van 29 augustus opnieuw besproken zal worden.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Een zelfpluktuin in het stadspark, moestuintjes in de plantsoenen. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’, de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes voor consumptie door bewoners.

In Zwolle spoort GroenLinks het college aan om met stadslandbouw aan de slag te gaan. Het past in de ambitie van Zwolle om bewoners meer bij het groenonderhoud te betrekken, zegt fractievoorzitter Rana Berends. “Wij denken dat Zwolle daar als stad voor open staat. Er is hier ook al een club mensen actief in Transition Town Zwolle, een lokale duurzaamheidsbeweging.”

Verbinding stad en platteland
“In Culemborg is de stadsboerderij Caetshage aangelegd, in Eindhoven zijn drie stadspoorten aangebracht als verbinding tussen platteland en stad, in Meppel is veel aandacht voor beleefboerderijen, in Amsterdam vinden onder de paraplu van Farming the City veel initiatieven plaats. Kortom, stadslandbouw leeft in Nederland. Helaas ontbreekt Zwolle nog in het rijtje van gemeentes die actief bezig zijn met stadslandbouw”, aldus GroenLinks.

Plukfruit
De partij stelt voor dat de gemeente stadslandbouw een plaats geeft in het groenbeleid. Op korte termijn zou de gemeente plukfruitbomen kunnen planten. Reactie van het college van burgemeester en wethouders op de schriftelijke vragen heeft de partij nog niet gekregen.

Lees het volledige bericht op Binnenlands Bestuur »

Bron:
Binnenlands Bestuur

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw. 
 

 

 
 

Onderhoud van rotondes en bloembakken zijn in de gemeente Epe over het algemeen zeer arbeidsintensief. En aangezien de gemeente  de komende jaren flink moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, worden er naar andere mogelijkheden gekeken.

Epe biedt openbaar groen ter adoptie aan“Een mogelijkheid is groenelementen ter adoptie aan te bieden”, zegt wethouder Joop van Nuijs. “Zo wordt vaak een hoger onderhoudsniveau gehaald dan wij met ons beperkte budget.”

De gemeenteraad heeft het college van B&W eind 2010 gevraagd uit te zoeken of particuliere initiatieven een rol kunnen krijgen in groenonderhoud. Het college heeft dat onderzocht en kwam tot de conclusie dat burgers en bedrijven wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het onderhoud van openbaar groen.

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting en het onderhoud van een rotonde door een (tuin)bedrijf in ruil voor het recht om het groenelement te ‘etaleren’. De spelregels die we hebben vastgesteld, vermijden willekeur en zorgt voor kwaliteitsborging.

De regels vindt u hier »

Bron:
Gemeente Epe

De gemeente Hilversum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hilversummers een belangrijke reden om in Hilversum te wonen. Het groen geeft ook volop recreatiemogelijkheden. Bijna alle Hilversummers kunnen binnen 500 meter van hun woning in het groen fietsen, wandelen, spelen, picknicken of gewoon genieten van de zon en de omgeving. Dit moet in de toekomst ook zo blijven. Daarom maken we een plan dat loopt tot 2030”, aldus wethouder Eric van der Want.

De visie op het groen heet het groenbeleidsplan. In deze visie beschrijft de gemeente welke ‘groene ambitie’ zij heeft. En wat er moet gebeuren tot 2030 om het groen in en om de stad te behouden en te versterken.

Groenstructuur op hoofdlijnen
De eerste stap naar een groenbeleidsplan is beschrijving van de bestaande Hilversumse groenstructuur op hoofdlijnen. Dit is vastgelegd in de concept Kenschets groenbeleidsplan. Woensdag 18 mei bespreekt de gemeenteraad deze nota in de Discussie, met het doel deze 1 juni vast te stellen tijdens het Besluit. 

Naar een visie: samen met bewoners en organisaties
Vervolgens wordt een visie opgesteld. Dit doet de gemeente in samenspraak met bewoners en organisaties. Zij worden uitgenodigd om in juni ideeën en suggesties te geven. Dit kan op twee manieren:

  • Denk en praat mee over de invulling van de visie tijdens de participatiebijeenkomst op dinsdag 21 juni 2011 in het Raadhuis. U kunt zich tot 17 juni aanmelden via groenbeleidsplan@hilversum.nl.
  • Of geef uw ideeën door via groenbeleidsplan@hilversum.nl. Alle ideeën die voor 1 augustus 2011 binnen komen, kunnen worden meegenomen in de visie van het groenbeleidsplan.

Groenbeleidsplan in relatie tot structuurvisie
Hilversum werkt op dit moment ook aan een andere visie: de Structuurvisie Hilversum 2030. Deze nota beschrijft de visie op alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Het groenbeleidsplan gaat alleen over het groen. De structuurvisie bepaalt uiteindelijke de grote lijnen, het groenbeleidsplan gaat dieper in op de (groene) uitwerking.

Bron:
Gemeente Hilversum

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

De gemeente Schijndel krijgt regelmatig vragen van inwoners die graag een stukje openbaar groen willen kopen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente hiervoor beleid emaakt. De gemeente heeft aan de hand van de verkoopcriteria bepaald welk groen zij wil gaan verkopen.

Op de informatiepagina van de gemeente is meer informatie te vinden over de verkoop van het openbaar groen. U vindt daar ook de overzichtslijst en de kaarten waarop staat aangegeven welk groen de gemeente wil verkopen. Bekijk de informatiepagina »

Bron:
Gemeente Schijndel

De brochure ‘Vaste planten in het openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen’ is gisteren tijdens de Kennisbijeenkomst ‘Meer groen in tuin en plantsoen’ in Nijmegen gepresenteerd. Onderzoeker Margareth Hop van PPO/WUR en auteur van de brochure overhandigde het eerste exemplaar aan Jan van Reijendam van de Vereniging Stadswerk.

Van Reijendam benadrukte het belang van het onderzoek van PPO/WUR. Zij helpen mee de kennis paraat te houden; nieuw onderzoek te doen en deze kennis samen met Plant Publicity Holland middels de campagne De Groene Stad te verspreiden.

Reputatie
In het Nederlands openbaar groen worden weinig vaste planten gebruikt. De oorzaak daarvan is dat vaste planten een slechte reputatie hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoudend vragend.

 

Onderhoudsarme beplantingen
Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel  nieuwe mogelijkheden voor het gebruik. Dit blijkt uit het onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) met financiering van het Productschap Tuinbouw. Deze onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de brochure ‘Vaste planten in het openbaar groen’, die wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland.

Deze brochure gaat in op allerlei aspecten van het werken met vaste planten. Deze brochure is bedoeld voor iedereen met interesse in actuele kennis over het werken met functionele, onderhoudsvriendelijke vaste planten in het openbaar groen.

Bestellen
De brochure is te bestellen bij Plant Publicity Holland door overmaken van euro 5,00 (inclusief 6% BTW en verzendkosten) op giro rekening 14533 ten name van Plant Publicity Holland in Boskoop, met referentie ‘Vaste planten boek’ en met vermelding van uw adres. Bij een afname van 20 stuks of meer is de prijs euro 3,00 per boekje.

Download hier de brochure »

Zeker een derde van alle Nederlandse gemeenten zal in 2011 substantieel snoeien in de aanleg en/of het beheer van openbaar groen. Gemiddeld gaat het bij deze gemeenten om een bezuiniging van 10% op het budget voor beheer en 32% op aanleg van nieuw groen. Ook bij provincies en het Rijk staan soortgelijke bezuinigingen op groen gepland. Voor 2012 worden nog verdergaande bezuinigingen verwacht.

Bij een groot aantal gemeenten blijven de budgetten voor 2011 echter wel op peil. Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Utrecht zijn zelfs positief in het nieuws geweest door juist meer te investeren op groen en zich nadrukkelijker als groene gemeente te profileren.

Investeren in plaats van bezuinigen
Branchevereniging VHG begrijpt dat gemeenten kritisch kijken naar de uitgaven voor groen in tijden van bezuinigen, maar stelt dat hier altijd een goede visie aan ten grondslag moet liggen.

Zie groen als een renderende maatschappelijke investering en niet als louter een kostenpost. Dus vernietig je groene kapitaal niet, aldus VHG.

 

Onderzoek
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) enquêteerde in november 2010 246 van de 430 gemeenten. Maar liefst 70% van deze steekproef gaf aan bezuinigingen op groen te verwachten in 2011. Uit vervolgonderzoek door Branchevereniging VHG komt naar voren dat de gemeentelijke bezuinigingen op groen neerkomen op € 72 miljoen in 2011. Gemiddeld is dat € 405.000 per gemeente die bezuinigt. Gemeenten maken duidelijke keuzes hierin. Amsterdam, Den Haag en Almere bezuinigen ieder fors, ook gerelateerd aan het aantal inwoners. Utrecht daarentegen kiest er bewust voor niet te bezuinigen.

Download hier het rapport »

Een woonwijk wordt leefbaarder met kwalitatief goed openbaar groen,voldoende parkeerplaatsen en uitdagende speelplekken. Daar hechten de bewoners van Nunspeet veel waarde aan. De wensen zijn door de gemeente gehonoreerd en verpakt in een integrale wijkaanpak.

Het startschot voor de uitvoering werd gistermiddag gegeven door wethouder Edward van der Geest en de directeur van woonstichting Omnia Wonen. Doel van de wijkaanpak is de leefbaarheid in de buurt een ‘plus’ te geven. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim vier ton. 

Realiseren van groene parel en achterpaden
Een belangrijk element van de wijkaanpak is een opwaardering van het openbaar groen, daarbij is tevens een verbinding gelegd met het realiseren van een aantal zogenoemde groene parels en achterpaden.

Bron:
de Stentor

 

Kleine aanpassingen in de aanleg en beplanting van het openbaar groen kunnen het aantal dieren in de stad Utrecht aanzienlijk vergroten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Amy Beerens van de Universiteit Utrecht deed in opdracht van de gemeente Utrecht. Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu en Duurzaamheid ziet hierin een ondersteuning van het gemeentelijk groenbeleid.

In Nederland neemt het aantal verschillende dieren steeds verder af. De gemeente Utrecht is één van de organisaties die deze achteruitgang van biodiversiteit wil tegengaan. Masterstudent Amy Beerens van de Universiteit Utrecht onderzocht daarom in opdracht van de gemeente welke factoren invloed hebben op de biodiversiteit in de stad.

Verbinden groene plekken
De studie van Beerens laat zien dat kleine aanpassingen in de aanleg en invulling van het openbaar groen al invloed hebben op de biodiversiteit. Zo is er een positieve relatie tussen het aantal waarnemingen van dieren in het groen en de grootte van het openbare groen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om een groter park aan te leggen, heeft het verbinden van de parken met elkaar ook een gunstige invloed op de biodiversiteit. Verder speelt ook de invulling van het groen een belangrijke rol. Met name de aanwezigheid van bosplantsoen met zowel struiken als bomen trekt veel dieren aan.

Nieuwe impuls groenstructuurplan
Dit onderzoek ondersteunt het beleid van de gemeente om groene plekken in en om de stad Utrecht met elkaar te verbinden. Het collegeprogramma geeft een nieuwe impuls aan de verdere realisering van een samenhangende groenstructuur, wat positief is voor de biodiversiteit in de stad.

Bron:
Gemeente Utrecht