D66 Den Haag zet in op meer open­baar groen

Een groe­ne en duur­za­me open­ba­re ruim­te voor Den Haag. Dat was voor D66 de belang­rijk­ste inzet tij­dens de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van don­der­dag 22 novem­ber.
Raads­lid Kim Waan­ders, woord­voer­der bij de behan­de­ling van de Kader­no­ta open­ba­re ruim­te, zet­te vol in op toe­gan­ke­lijk groen in de stad. €œEen groe­ne buurt is een leef­ba­re buurt. Als meest dicht­be­volk­te gemeen­te van Neder­land is open­baar toe­gan­ke­lijk groen helaas geen van­zelf­spre­kend­heid in Den Haag. Daar­om is het zo belang­rijk dat de inwo­ners van onze stad kun­nen genie­ten van het groen dat er wel is€, aldus Waan­ders.
Meer groen
Zij riep het col­le­ge daar­om op om meer dui­de­lijk­heid te ver­schaf­fen over wat er wel en niet is toe­ge­staan in de vele parkjes en par­ken in Den Haag, en om nog eens kri­tisch te kij­ken of het niet moge­lijk is om in zoge­naamd €˜zicht­groen€™ toch te kun­nen recre­ë­ren. Boven­dien vroeg ze het col­le­ge te kij­ken naar moge­lijk­he­den om park Sor­g­h­vliet toe­gan­ke­lij­ker te maken, zon­der dat het unie­ke karak­ter van het park ver­lo­ren gaat. Tot slot stel­de ze samen met raads­lid Tobi­as Dan­der voor om de open­ba­re ruim­te met meer groen, meer water en min­der steen in te rich­ten. Dat voor­stel voor een mooi­er en kli­maat­be­sten­dig Den Haag werd aan­ge­no­men.
Bron:
D66 Den Haag