Nieu­we tech­nie­ken zijn een uit­da­ging voor het onder­houd in het open­baar groen

Onder­houd open­baar groen met behoud van bio­di­ver­si­teit vraagt om een nieu­we manier van aan­pak. Ken­nis en erva­rin­gen van uit de akker­bouw en vol­le­gronds­groen­ten sec­tor kun­nen ook in het open­baar groen pri­ma inge­zet wor­den. Een uit­da­ging voor gemeen­tes, en spe­ci­a­lis­ten in de groen­voor­zie­ning en cul­tuur­tech­niek. Daar­naast zul­len pla­no­lo­gen reke­ning moe­ten hou­den met de nieu­we manier van aan­pak bij de plan­nen voor de inrich­ting van het ste­de­lijk gebied.

Een uit­da­ging die niet van van­daag op mor­gen tot stand zal komen, maar er wel voor kan zor­gen dat het onder­houd betaal­baar blijft. Een nieu­we aan­pak is nodig omdat er bij­na geen che­mi­sche onkruid­be­strij­dings­mid­de­len inge­zet mogen wor­den in het open­baar groen en de kans bestaat dat dit over een aan­tal jaren hele­maal niet meer moge­lijk is.

Down­load het arti­kel »