Gemeen­ten onder­schat­ten posi­tie­ve invloed open­baar groen

Gemeen­ten onder­schat­ten nog steeds de posi­tie­ve invloed van open­baar groen op de leef­om­ge­ving. Aan­leg en onder­houd van kwa­li­teits­groen betaalt zich­zelf dik terug in hoge­re hui­zen­prij­zen, lage­re gezond­heids­kos­ten, min­der van­da­lis­me en afne­men­de (hitte)stress.

Dat stelt direc­teur Peter van Rooy van onder­zoeks­bu­reau Acca­n­to. Hij onder­steunt hier­mee het plei­dooi van de Par­tij voor de Die­ren om ste­den meer te ver­groe­nen. Tij­dens een hit­te­golf dreigt een wijk zon­der park of ander groen voor veel oude­ren onleef­baar te wor­den.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Bin­nen­lands Bestuur »

Lees ook:
Die­ren­par­tij wil meer stads­groen »

Bron:
Bin­nen­lands Bestuur