Laan­bo­men­con­gres pleit voor keten­aan­pak bij ver­be­te­ring open­baar groen

Samen­wer­king en ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen alle par­tij­en betrok­ken bij het open­baar groen – van boom­kwe­ker tot eind­af­ne­mer – is een must om te komen tot kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het groen in de open­ba­re ruim­te. Zo luid­de de cen­tra­le bood­schap van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’, samen­ge­vat door dag­voor­zit­ter Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners (VHG).

Dit con­gres vond plaats op woens­dag 27 juni op de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Onder de ruim hon­derd aan­we­zi­gen bevon­den zich onder ande­re boom­kwe­kers, groen­voor­zie­ners, onder­zoe­kers, bestuur­ders en uit­voer­ders van gemeen­ten.

De laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en onder­zoeks­re­sul­ta­ten met betrek­king tot de rol van bomen in de vita­le stad en hun maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de ston­den deze dag cen­traal.

Gebruiks­waar­de­on­der­zoek laan­bo­men
Onder­zoe­ker Jelle Hiemstra van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) licht­te in zijn lezing het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek laan­bo­men’ toe. In de afge­lo­pen vijf­tien jaar zijn in 17 gemeen­ten en 3 proef­tui­nen test­be­plan­tin­gen aan­ge­legd van in totaal 75 soor­ten en cul­ti­vars. In deze beplan­tin­gen is de ont­wik­ke­ling van de bomen gedu­ren­de een peri­o­de van 7–10 jaar gede­tail­leerd gevolgd en zijn de erva­rin­gen met onder­houd en beheer in beeld gebracht. Daar­naast is ook gewerkt aan een tien­tal meer alge­me­ne thema’s, zoals snoei, wor­tel­op­druk, sub­straat, groeiplaats,klimaat en bomen. Na afloop van het con­gres werd het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Meer infor­ma­tie over dit onder­zoek is te vin­den op straatbomen.nl »

Belang van groen voor ste­den
Bomen maken de stad meer waard en gezond! Dat was de cen­tra­le bood­schap van Leen­dert Koudstaal, bomenspe­ci­a­list bij de gemeen­te Den Haag. Koudstaal bena­druk­te het maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belang van groen voor ste­den. “Ondanks de bezui­ni­gin­gen blijft Den Haag inves­te­ren in groen. Gemeen­te­be­stuur, bedrij­ven en inwo­ners zien het belang van groen voor de leef­baar­heid van de stad steeds meer in. Naast de func­ti­o­ne­le waar­de van het groen, zoals tegen­gaan van hit­te­stress, afvan­gen van fijn stof en opne­men van over­tol­lig regen­wa­ter, is ook de eco­no­mi­sche waar­de van groot belang”. Dit geldt niet alleen voor de wet­hou­der van finan­ci­ën die dit soort cij­fers nodig heeft om beslis­sin­gen te nemen, maar ook voor bij­voor­beeld de bouw­sec­tor. “De rode sec­tor ziet steeds meer de toe­ge­voeg­de waar­de van het groen in voor het onroe­rend goed”, aldus Koudstaal. Meer infor­ma­tie over de groen­vi­sie van Den Haag is hier te vin­den »  

Baten van groen­blau­we maat­re­ge­len
Cen­traal in de pre­sen­ta­tie van Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Wit­te­veen + Bos,   stond het inter­na­ti­o­na­le pro­ject The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty (TEEB) Stad. TEEB Stad is een metho­de om de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen­blau­we maat­re­ge­len als van­zelf­spre­kend mee te nemen in de besluit­vor­ming over inrich­tings­plan­nen. Wit­te­veen + Bos heb­ben in dit pro­ject een instru­ment ont­wik­keld, waar­meer zicht­baar wordt wan­neer groen- en water­ba­ten ont­staan, hoe hoog die baten zijn en hoe baat­hou­ders betrok­ken kun­nen wor­den als inves­teer­ders. Naast het inge­ni­eurs­bu­reau wer­ken elf Neder­land­se gemeen­ten en twee minis­te­ries (EL&I en I&M) mee in het pro­ject TEEB Stad. Kir­ch­hol­tes liet aan de hand van een voor­beeld zien dat inzicht in de baten van groen belang­rijk is. “De aan­plant van der­tig bomen in het cen­trum van Alme­lo was een enor­me kos­ten­post voor de gemeen­te. Toen daar de baten tegen­over wer­den gezet, werd inzich­te­lijk dat het niet alleen om kos­ten gaat. Deze infor­ma­tie heb­ben de inves­teer­der, de gemeen­te maar ook onder­ne­mers, nodig om te kun­nen inves­te­ren in een leef­ba­re omge­ving.”
Meer infor­ma­tie over TEEB is te vin­den in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad:

Orga­ni­sa­tie
Het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ werd geor­ga­ni­seerd door LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men in het pro­gram­ma van De Groe­ne Stad, Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men, Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land.