Staats­se­cre­ta­ris Van Dam: 1,5 mil­joen euro extra voor mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken trekt 1,5 mil­joen euro extra uit om de kwa­li­teit en toe­gan­ke­lijk­heid van natuur­ge­bie­den in Neder­land te ver­be­te­ren en om de Nati­o­na­le Par­ken in bin­­nen- en bui­ten­land op de kaart te zet­ten. In totaal is er nu 4 mil­joen euro tot 2018 voor ver­ster­king van de Neder­land­se natuur­ge­bie­den en […]

VHG Groen­prijs voor Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur

Dins­dag 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­e­cre­ta­ris Dijks­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green […]

Natuur doet het goed in Amster­dam

Het gaat steeds beter met de natuur in Amster­dam, zo blijkt uit het boek­je ‘Amster­dam­se Natuur­waar­den in kaart’ (zie bij­la­ge). Deze Natuur­waar­den­kaart beschrijft hoe de natuur ervoor staat in de stad zelf, en in het Amster­dam­se bos. Voor­al aan de rand van de stad en in de par­ken neemt de bio­di­ver­si­teit toe, en de kade­mu­ren […]

Poké­mon Go kan inte­res­se jeugd in natuur ver­gro­ten

Games als Poké­mon Go kun­nen jon­ge­ren ken­nis laten maken met natuur, den­ken weten­schap­pers. Natuur­be­scher­mers zoe­ken al lan­ger naar manie­ren deze moei­lijk bereik­baar doel­groep te bena­de­ren. Door game­sen­sa­tie Poké­mon Go zie je over­al jon­ge­ren, smartpho­ne in de aan­slag, naar bui­ten trek­ken om op Poké­mon te jagen. Dat merkt ook Mat­thijs Schou­ten, hoog­le­raar Eco­lo­gie van het natuur­her­stel […]

Staats­se­cre­ta­ris Van Dam benoemt leden vak­ju­ry Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken heeft de vak­ju­ry Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se benoemd. De jury staat onder voor­zit­ter­schap van prof. mr. Pie­ter van Vol­len­ho­ven. De ove­ri­ge leden van de jury zijn mr. Geert Jan­sen, prof. ir. Eric Lui­ten, mw. Tra­cy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mom­maas, prof. dr. Joop Scha­mi­née, prof. dr. Mat­thijs […]

Eer­ste hec­ta­res voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur staan op de kaart

De eer­ste toe­zeg­gin­gen voor het rea­li­se­ren van nieu­we nieu­we ste­de­lij­ke natuur zijn gedaan. Dat gebeur­de op 21 juni jongst­le­den tij­dens een bij­een­komst in het kader van de Green Deal 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur in het Eco­do­me in Amster­dam. Grond­ei­ge­na­ren, ver­te­gen­woor­di­gers van ken­­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en onder­ne­mers uit de groen­bran­che kwa­men bij­een om te bespre­ken […]

Amster­dam wint twee Gou­den Zwa­lu­wen

Op 9 juni reik­te de Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap (VNC) drie Gou­den Zwa­lu­wen uit aan orga­ni­sa­ties die zich ver­dien­ste­lijk heb­ben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevor­de­ren. Amster­dam sleep­te twee prij­zen in de wacht: één voor de groe­ne trans­for­ma­tie van het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk en één voor het werk van de […]

Meer groen langs fiets­straat Hoge­lan­den

Een aan­trek­ke­lij­ke fiets­rou­te langs de Vecht met meer groen en ruim­te om te wan­de­len en te recre­ë­ren. Dat moet de Hoge­lan­den West­zij­de (WZ) wor­den nu het col­le­ge het func­ti­o­neel ont­werp van de straat tus­sen de Rode- en de Mar­nix­brug heeft vast­ge­steld. Na ver­van­ging van de kade eind 2016, start de aan­leg van de fiets­straat en […]

Kan­sen voor natuur­in­clu­sief onder­ne­men

In de Rijks­na­tuur­vi­sie, die de over­heid in 2014 publi­ceer­de, ziet ze een belang­rij­ke rol voor natuur­in­clu­sie­ve eco­no­mie waar­in par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief een een rol krijgt in het natuur­be­leid. Natuur en onder­ne­men is geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie, maar de over­heid moet wel sti­mu­le­ren. Natuur en onder­ne­men lijkt een onlo­gi­sche com­bi­na­tie. Natuur is immers een publiek goed. De over­heid […]