VHG Groen­prijs voor Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur

Dins­dag 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­e­cre­ta­ris Dijks­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur, een ini­ti­a­tief van onder ande­re NL Green­la­bel.
Het pro­ject 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur richt zich op nieu­we manie­ren van inrich­ten en onder­hou­den van groen in ste­den waar­bij bio­di­ver­si­teit en duur­zaam­heid cen­traal staan. Het uit­gangs­punt is het ont­wik­ke­len van plat­forms, waar­bij gemeen­tes en ont­wik­ke­laars mak­ke­lijk kun­nen aan­ha­ken om ste­de­lijk gebied om te tove­ren in natuur­lijk en duur­zaam groen. NL Green­la­bel wil dit faci­li­te­ren. Hier­voor is een green­deal opge­zet waar­in wordt samen­ge­werkt met diver­se orga­ni­sa­ties, zoals Vlin­der­stich­ting, bureau Rege­link, over­he­den en onder­ne­mers in het groen.
Jury-oor­deel
De jury was onder de indruk van het enthou­si­as­me waar­mee par­tij­en in dit pro­ject samen­wer­ken: “Pro­vin­cies, gemeen­ten én onder­ne­men­de hove­niers lopen direct warm voor dit ini­ti­a­tief, en dat biedt veel kan­sen. NL Green­la­bel biedt ieder­een de moge­lijk­heid om ini­ti­a­tief te nemen. Juist dat maakt dit idee zo sterk”, aldus het jury­rap­port.