Natuur doet het goed in Amster­dam

Het gaat steeds beter met de natuur in Amster­dam, zo blijkt uit het boek­je ‘Amster­dam­se Natuur­waar­den in kaart’ (zie bij­la­ge). Deze Natuur­waar­den­kaart beschrijft hoe de natuur ervoor staat in de stad zelf, en in het Amster­dam­se bos. Voor­al aan de rand van de stad en in de par­ken neemt de bio­di­ver­si­teit toe, en de kade­mu­ren langs de grach­ten blij­ken een uit­ste­ken­de plek voor een aan­tal muur­plan­ten.
Nieu­we soor­ten
Uit de vori­ge meting in 2009 was al een posi­tie­ve trend zicht­baar en deze ont­wik­ke­ling heeft door­ge­zet. Zowel kwan­ti­ta­tief als kwa­li­ta­tief is er voor­uit­gang waar­ge­no­men. In het Geu­zen­bos zijn er bij­voor­beeld meer ijs­vo­gels en havi­ken aan­ge­trof­fen en in het Die­mer­bos meer insec­ten, vleer­mui­zen en ring­slan­gen. Nieu­we soor­ten zijn waar­ge­no­men in het Bea­trix­park, zoals de bos­vleer­muis en de klei­ne dwerg­vleer­muis. En bin­nen de stads­gren­zen, in het Slo­ter­park, broedt nu de lepe­laar.
Bij­en en vlin­ders
Al eer­der bleek dat de natuur in en om Amster­dam het bui­ten­ge­woon goed doet ten opzich­te van de ont­wik­ke­ling in Neder­land als geheel. Ter­wijl het in Neder­land en wereld­wijd slecht gaat met de bij, is in Amster­dam het aan­tal soor­ten wil­de bij­en 20% geste­gen tus­sen 2000 en 2014. Bij­en en vlin­ders zijn graad­me­ters voor het stads­mi­li­eu: als zij het beter doen, doet ande­re flo­ra en fau­na dat ook. Het gaat ove­ri­gens niet over­al gaat het beter ten opzich­te van 2009: in som­mi­ge delen van Water­land en in nieuw­bouw­ge­bie­den in Amster­dam Noord is de diver­si­teit afge­no­men, voor­na­me­lijk als gevolg van inten­sie­ver of ander gebruik.
Wet­hou­der Groen Abde­lu­heb Choho: ‘Het ging al goed met de Amster­dam­se natuur, en geluk­kig blijkt het steeds beter te gaan. Suc­ces­vol­le maat­re­ge­len, zoals het anders maai­en van groen­stro­ken en het inzaai­en van insect­vrien­de­lij­ke plan­ten, gaan we veel bre­der toe­pas­sen, en Amster­dam­mers zul­len dat de komen­de tijd ook gaan zien.’
Eco­lo­gi­sche Struc­tuur Amster­dam
Sinds 2012 is er de Eco­lo­gi­sche Struc­tuur Amster­dam, een net­werk van zowel gro­te als klei­ne ‘groe­ne’ en ‘blau­we’ gebie­den. Door deze gebie­den aan elkaar te ver­bin­den, kun­nen die­ren zich mak­ke­lij­ker door de stad bewe­gen en wordt ook het leef­ge­bied van plan­ten ver­groot. Een mooi voor­beeld van zo’n ver­bin­ding is recent aan­ge­legd bij de Beem­ster­weg in Noord.
Bron: Amsterdam.nl