Staats­se­cre­ta­ris Van Dam: 1,5 mil­joen euro extra voor mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken trekt 1,5 mil­joen euro extra uit om de kwa­li­teit en toe­gan­ke­lijk­heid van natuur­ge­bie­den in Neder­land te ver­be­te­ren en om de Nati­o­na­le Par­ken in bin­nen- en bui­ten­land op de kaart te zet­ten. In totaal is er nu 4 mil­joen euro tot 2018 voor ver­ster­king van de Neder­land­se natuur­ge­bie­den en –land­schap­pen.
De staats­se­cre­ta­ris zet een deel van het extra geld in voor de win­naars van de publieks­ver­kie­zing van het Mooi­ste natuur­ge­bied van Neder­land die van 10 tot 31 okto­ber wordt gehou­den. Hij ver­hoogt het bedrag dat de drie mooi­ste natuur­ge­bie­den krij­gen van 100.000 naar 300.000 euro. Van­daag sloot de inschrijf­ter­mijn voor natuur­ge­bie­den die wil­len mee­doen aan de publieks­ver­kie­zing. Een vak­ju­ry onder voor­zit­ter­schap van pro­fes­sor Pie­ter van Vol­len­ho­ven gaat de inzen­din­gen nu beoor­de­len op basis van een aan­tal voor­af vast­ge­stel­de cri­te­ria. Op 10 okto­ber maakt de jury bekend wel­ke gebie­den zijn geno­mi­neerd voor de publieks­ver­kie­zing. Van 10 okto­ber tot en met 31 okto­ber kan het publiek ver­vol­gens zijn stem uit­bren­gen via de spe­ci­a­le ver­kie­zings­web­si­te www.mooistenatuurgebied.nl waar­op ook alle infor­ma­tie over de ver­kie­zing te vin­den is.
Met de publieks­ver­kie­zing wil staats­se­cre­ta­ris Van Dam men­sen meer betrek­ken bij wat onze natuur te bie­den heeft en natuur­ge­bie­den de kans geven zich te ont­wik­ke­len tot nati­o­na­le ico­nen, net zoals bij­voor­beeld Amster­dam, Hol­land­se tul­pen en molens. Onder meer door te inves­te­ren in de kwa­li­teit van de natuur, ver­be­te­ren van de toe­gan­ke­lijk­heid en het ver­ster­ken van de voor­zie­nin­gen moe­ten de gebie­den aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor bin­nen- en bui­ten­land­se bezoe­kers. Hier­bij is het van groot belang dat er een goe­de balans blijft tus­sen het bescher­men van de natuur en het bele­ven van de natuur.
Ook de ande­re gebie­den die deel­ne­men aan de ver­kie­zing en de bestaan­de Nati­o­na­le Par­ken pro­fi­te­ren van de extra mid­de­len. Zo wor­den de natuur­ge­bie­den en par­ken bij­voor­beeld onder­steund met ken­nis en kun­de om inge­dien­de plan­nen en ambi­ties waar te maken. Zo levert het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken inhou­de­lij­ke exper­ti­se en onder­zoeks­ge­ge­vens voor de ver­ster­king van Neder­land­se natuur­ge­bie­den.
Bron: rijksoverheid.nl