Amster­dam wint twee Gou­den Zwa­lu­wen

Op 9 juni reik­te de Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap (VNC) drie Gou­den Zwa­lu­wen uit aan orga­ni­sa­ties die zich ver­dien­ste­lijk heb­ben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevor­de­ren. Amster­dam sleep­te twee prij­zen in de wacht: één voor de groe­ne trans­for­ma­tie van het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk en één voor het werk van de IJs­vo­gel­werk­groep van Amster­dam Noord. De der­de prijs was voor het pro­ject de Bij­en­baan in Schie­dam. Deze pro­jec­ten nodi­gen uit om het con­cept uit te brei­den en elders toe te pas­sen.
Wet­hou­der Abde­lu­heb Choho (Groen en Open­ba­re Ruim­te): “Deze prij­zen zijn een terech­te waar­de­ring voor de steeds groei­en­de inzet die Amster­dam­mers en de gemeen­te samen doen voor meer en bete­re natuur in de stad. Ik ben dan ook erg trots, en zie dit als een aan­moe­di­ging om hier mee door te gaan.”

Groen dak­park bij Sta­ti­on Slo­ter­dijk

VNC: “Voor het vrij den­ken en dro­men dat beton en asfalt ver­van­gen kun­nen wor­den door bloe­men­pracht en bomen.”
De voor­kant van Sta­ti­on Slo­ter­dijk (Orly­plein) was grijs en ver­steend. Nu is deze kleur­lo­ze inrich­ting op het voor­ma­li­ge bus­plein getrans­for­meerd tot 8000 vier­kan­te meter aan groen, bestaan­de uit 85.000 bomen, bloe­men en plan­ten. Op inno­va­tie­ve wij­ze is met een inge­ni­eu­ze con­struc­tie een ‘groen dak­park’ tot stand geko­men waar trei­nen onder­door dave­ren. Hoe de con­struc­tie is gemaakt, is te zien in het film­pje Aan­leg van dak­park Orly­plein.

IJs­vo­gels in Amster­dam-Noord

VNC: “Voor de moe­di­ge inzet om de schu­we maar beto­ve­rend mooie ijs­vo­gel onze hoofd­stad bin­nen te lood­sen.”
In 2002 werd de eer­ste ijs­vo­gel in Amster­dam-Noord gesig­na­leerd. De gemeen­te (stads­deel Noord) nam het ini­ti­a­tief om op natuur­ex­cur­sie te gaan. Daar­uit is de IJs­vo­gel­werk­groep Amster­dam ont­staan, een bij­zon­de­re samen­wer­king tus­sen de gemeen­te en meer dan hon­derd actie­ve Amster­dam­mers. Zij tove­ren omge­waai­de bomen en stei­le oever­wan­den om in ijs­vo­gel­wan­den, en sti­mu­le­ren bewo­ners om zo’n ijs­vo­gel­wand te adop­te­ren.

De Gou­den Zwa­luw

De prijs ‘Gou­den Zwa­luw’ is onder­deel van de cam­pag­ne ‘Natuur in de straat’, die door de VNC is geï­ni­ti­eerd om te inspi­re­ren en moti­ve­ren. Het doel is dat het ver­groe­nen van stra­ten in een stroom­ver­snel­ling komt.

Agen­da Groen

Het hui­di­ge stads­be­stuur geeft twee keer zoveel geld uit aan groen dan in voor­gaan­de jaren. Vorig jaar is er voor het eerst een stads­bre­de Agen­da Groen gemaakt, waar­in de gemeen­te ambi­ties uit­spreekt voor inves­te­rin­gen in het groen. De Agen­da Groen nodigt par­tij­en uit om met ini­ti­a­tie­ven te komen voor groen­pro­jec­ten en samen te inves­te­ren in de kwa­li­teit en kwan­ti­teit van het groen in de stad. Zo heeft de Gemeen­te Amster­dam 20 mil­joen euro beschik­baar voor het cofi­nan­cie­ren van groe­ne pro­jec­ten die aan­slui­ten bij de ambi­ties uit de Agen­da Groen.