De Groe­ne Agen­da: weten­schap­pe­lijk onder­zoek voor een gezon­de toe­komst

Groen is gezond. Groen maakt geluk­kig. Groen levert geld op. We weten het alle­maal, maar… weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijft nodig om ieder­een te over­tui­gen van het belang van groen. Twee gro­te spe­lers uit de groe­ne sec­tor beslo­ten de kop­pen bij elkaar te ste­ken en geza­men­lijk een voor­stel voor een onder­zoeks­pro­gram­ma in te die­nen bij de Top­sec­tor […]

Groen­ruil: ver­bin­den­de scha­kel tus­sen par­ti­cu­lie­ren, over­he­den en bedrij­ven voor een groe­ne leef­om­ge­ving

Stich­ting Groen­ruil is als nieuw ini­ti­a­tief de cen­tra­le ver­bin­den­de scha­kel tus­sen orga­ni­sa­ties, instel­lin­gen, par­ti­cu­lie­ren, over­he­den en bedrij­ven die zich inzet­ten voor een groe­ne leef­om­ge­ving en natuur­be­houd. Door deze ver­bin­den­de scha­kel wil Stich­ting Groen­ruil de onder­lin­ge samen­wer­king ver­gro­ten. Door par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven bij groe­ne acti­vi­tei­ten te betrek­ken wordt het besef van natuur en groen­be­houd ver­groot en […]

Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd. Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Hoe vlin­der­vrien­de­lijk is uw leef­om­ge­ving

Het gaat slecht met de soor­ten­rijk­dom van onze flo­ra en fau­na wereld­wijd. Ook in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit geldt ook voor de vlin­der. Vlin­ders heb­ben bloem­rij­ke ber­men en tui­nen nodig om zich te kun­nen ver­plaat­sen. Via Tuinsms.nl kan wor­den bere­ke­nend hoe vlin­der­vrien­de­lijk uw omge­ving is. De Vlin­der­stich­ting en Tuinsms.nl […]

Groe­ne leef­om­ge­ving levert Neder­land meer dan 1 mil­jard eco­no­mi­sche winst

Inves­te­rin­gen in vol­doen­de en goed groen kan in Neder­land lei­den tot een eco­no­mi­sche meer­waar­de die kan oplo­pen tot 1,3 mil­jard euro per jaar. Daar­bij gaat het onder ande­re om eco­no­mi­sche winst dank­zij gezon­de­re inwo­ners, lage­re zorg­kos­ten, hoge­re waar­den van vast­goed en wonin­gen, lage­re ener­gie­kos­ten en een hoge­re arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. Dat is een van de con­clu­sies van […]

Bio­di­ver­si­teit bepaalt voor groot deel bele­ving leef­om­ge­ving

Eind­ho­ven kent een gro­te ver­schei­den­heid aan flo­ra en fau­na. Deze ‘biodiversiteit’ is van gro­te waar­de voor de bele­ving van de stad. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en, waar­on­der Tref­punt Groen (TGE), met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: “Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven”. Doel van dit pro­gram­ma is het beter en bewus­ter […]

‘Meer aan­dacht voor groe­ne leef­om­ge­ving in nieuw kabi­net’

Een rui­me meer­der­heid van de Neder­lan­ders (65 pro­cent) wil graag vogels in de tuin. Dat is te berei­ken door meer aan­dacht te schen­ken aan natuur en een groe­ne leef­om­ge­ving in het nieu­we regeer­ak­koord en daar­van vindt 61 pro­cent van de Neder­lan­ders dat het nood­za­ke­lijk is. Hoe­wel de onder­vraag­den natuur en mili­eu niet het belang­rijk­ste onder­werp […]

Leef­om­ge­ving kan uit­no­di­gen tot meer bewe­gen

Vol­doen­de lichaams­be­we­ging is van groot belang voor de gezond­heid. Het gaat niet alleen om spor­ten, maar voor­al om dage­lijks bewe­gen, van lopen en fiet­sen naar school, werk en win­kels tot trap­lo­pen, ste­vig wan­de­len en bui­ten­spe­len. De inrich­ting van de gebouw­de omge­ving lijkt een sti­mu­le­rend effect te kun­nen heb­ben, al is hard weten­schap­pe­lijk bewijs nog schaars. […]

ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]

Min­der stress en meer soci­a­le steun in groe­ne leef­om­ge­ving

Bewo­ners van groe­ne wij­ken voe­len zich gezon­der, min­der gestrest, vei­li­ger en min­der een­zaam dan bewo­ners van wij­ken met wei­nig groen. Daar­om draagt groen in de leef­om­ge­ving bij aan een goe­de gezond­heid. Con­creet ligt het huis­art­sen­be­zoek in groe­ne buur­ten lager dan elders. Anders dan ver­wacht, bewe­gen bewo­ners van groe­ne buur­ten niet meer dan bewo­ners van buur­ten […]