Min­der stress en meer soci­a­le steun in groe­ne leef­om­ge­ving

Bewo­ners van groe­ne wij­ken voe­len zich gezon­der, min­der gestrest, vei­li­ger en min­der een­zaam dan bewo­ners van wij­ken met wei­nig groen. Daar­om draagt groen in de leef­om­ge­ving bij aan een goe­de gezond­heid.
Con­creet ligt het huis­art­sen­be­zoek in groe­ne buur­ten lager dan elders. Anders dan ver­wacht, bewe­gen bewo­ners van groe­ne buur­ten niet meer dan bewo­ners van buur­ten met wei­nig groen. Dat geldt niet voor jon­ge­ren van 12–17 jaar. Die halen in groe­ne buur­ten vaker de bewe­gings­norm dan hun leef­tijds­ge­no­ten in min­der groe­ne buur­ten.

‘Natuur als Kuur’
Deze nieu­we onder­zoeks­re­sul­ta­ten wer­den gepre­sen­teerd op het sym­po­si­um Natuur als Kuur€™. Het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie en het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit orga­ni­seer­den dit sym­po­si­um als afslui­ting van de Groe­ne maand van IVN en het vier­ja­ri­ge onder­zoeks­pro­gram­ma Vita­mi­ne G€™ van Nivel en Wage­nin­gen UR/Alterra.
Aller­lei ini­ti­a­tie­ven
Ver­te­gen­woor­di­gers van de natuur- en gezond­heid­sec­tor wis­sel­den onder­zoeks­ge­ge­vens en prak­tijk­ken­nis uit. In de prak­tijk wor­den al aller­lei ini­ti­a­tie­ven ont­plooid. Staats­bos­be­heer gaat bij­voor­beeld samen met de gezond­heids­sec­tor bewegingsprogramma’€™s aan­bie­den. GG&GD Utrecht maakt samen met de Dienst Stads­ont­wik­ke­ling wij­ken gezon­der en beweeg vrien­de­lij­ker. In de nieu­we wijk Rij­nen­burg komt een fijn­ma­zig lang­zaam ver­keers­net­werk. Kracht­wijk. Over­vecht krijgt nieuw inge­richt groen, ver­bon­den met wan­del- en fiets­rou­tes, een beweeg­park bij het zorg­cen­trum en EU sub­si­die voor speel­stra­ten. Om het her­stel van pati­ën­ten te bevor­de­ren, beschikt het nieu­we Mean­der Medisch Cen­trum in Amers­foort straks over veel groen bin­nen en bui­ten. En in het kader van de ver­grij­zing en kli­maat­ver­an­de­ring wees Arno Vloos­wijk van Trees for Gran­nies op het belang van ver­koe­lend groen voor oude­ren op ‘pan­tof­fel­af­stand’€™.
‘Maak meer werk van groen’
IVN-direc­teur Jelle de Jong riep instan­ties op meer werk te maken van groen, nu opnieuw weten­schap­pe­lijk is bewe­zen dat men­sen natuur nodig heb­ben om licha­me­lijk en gees­te­lijk beter te func­ti­o­ne­ren. De onder­zoe­kers pleit­ten voor meer fun­da­men­teel onder­zoek naar de stress­re­du­ce­ren­de en bewe­gingsti­mu­le­ren­de effec­ten van de natuur. Ook wil­len zij meer onder­zoek naar de effec­ti­vi­teit van zorg­boer­de­rij­en, school­tui­nen, etc. en de invloed van de kwa­li­teit van groen op de gezond­heid. Gezien het maat­schap­pe­lij­ke belang gaf het minis­te­rie van  LNV aan zich te blij­ven inzet­ten voor de ver­ster­king van de rela­tie tus­sen groen en wel­zijn.
Bron:
Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie