Groe­ne leef­om­ge­ving levert Neder­land meer dan 1 mil­jard eco­no­mi­sche winst

Inves­te­rin­gen in vol­doen­de en goed groen kan in Neder­land lei­den tot een eco­no­mi­sche meer­waar­de die kan oplo­pen tot 1,3 mil­jard euro per jaar. Daar­bij gaat het onder ande­re om eco­no­mi­sche winst dank­zij gezon­de­re inwo­ners, lage­re zorg­kos­ten, hoge­re waar­den van vast­goed en wonin­gen, lage­re ener­gie­kos­ten en een hoge­re arbeids­pro­duc­ti­vi­teit.

Dat is een van de con­clu­sies van de inno­va­ties-the­ma­dag ‘Goed Groen’, die Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO), onder­deel van Wage­nin­gen UR, orga­ni­seer­de voor ver­te­gen­woor­di­gers van gemeen­ten, hove­niers­be­drij­ven en inge­ni­eurs- en advies­bu­reaus.

Posi­tie­ve eco­no­mi­sche effec­ten
Bete­re inrich­ting en beter beheer van open­baar groen heb­ben direc­te en indi­rec­te posi­tie­ve eco­no­mi­sche effec­ten op de maat­schap­pij. 

Inno­va­ties uit de land- en tuin­bouw kun­nen daar­voor vaak nieu­we moge­lijk­he­den leve­ren. Met name deze inno­va­ties ston­den cen­traal tij­dens de the­ma­dag “Goed Groen’ in Lely­stad. De ruim 120 aan­we­zi­ge ver­te­gen­woor­di­gers van gemeen­ten, hove­niers­be­drij­ven en inge­ni­eurs- en advies­bu­reaus kre­gen pre­sen­ta­ties en demon­stra­ties op het vlak van bio­di­ver­si­teit, slim groen­ont­werp, mecha­ni­sche onkruid­be­strij­ding en stads­land­bouw, gericht op ver­de­re ver­be­te­ring van hui­dig en toe­kom­stig open­baar groen­be­heer.

Mecha­ni­sche onkruid­be­strij­dings­tech­nie­ken
Tij­dens de the­ma­dag wer­den diver­se mecha­ni­sche onkruid­be­strij­dings­tech­nie­ken gede­mon­streerd. PPO heeft deze tech­nie­ken samen met het bedrijfs­le­ven ont­wik­keld voor de bio­lo­gi­sche land­bouw. De tech­nie­ken blij­ken ook pri­ma inzet­baar te zijn in stro­ken open­baar groen met bij­voor­beeld struik­ro­zen of vrou­wen­man­tel.

Slim­me plant­keu­ze
Onder­zoe­kers van PPO toon­den ook de moge­lijk­he­den op het gebied van slim­me plant­keu­ze voor ver­schil­len­de func­ties, zoals een scho­ne­re lucht, meer bio­di­ver­si­teit, min­der onder­houd en natuur­lij­ke onder­druk­king van insec­ten­pla­gen met behulp van nut­ti­ge roo­fin­sec­ten.

Aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge woon­om­ge­ving
Onder­zoe­kers van PPO toon­den tij­dens de the­ma­dag ook slim­me en prak­ti­sche oplos­sin­gen voor een aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge woon­om­ge­ving door het  inno­va­tief toe­pas­sen van groen,  zoals bij dak- en gevel­groen, groen voor geluids­wal­len, en groen om de leef­baar­heid van wij­ken te ver­be­te­ren en in samen­hang daar­mee de bur­ger­par­ti­ci­pa­tie en/of de soci­a­le cohe­sie van bewo­ners te ver­be­te­ren.

De Groe­ne Stad pre­sen­ta­tie
Helma van der Louw van Plant Publi­ci­ty Hol­land gaf in het och­tend­ge­deel­te een pre­sen­ta­tie over de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van het groen.

Down­load hier haar pre­sen­ta­tie »

Con­gres Groen Loont op 27 okto­ber in Deven­ter
Tij­dens het con­gres ‘Groen Loont’, waar­in de eco­no­mi­sche waar­de van het groen cen­traal staat, geven vier voor­aan­staan­de inlei­ders hun visie op de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van groen voor het woon–  en werk­kli­maat, recre­a­tie en zorg & wel­zijn. Het zijn:

  • Gui­do van Woer­kom, Hoofd­di­rec­teur van de ANWB
  • Ellen Mas­se­link, Direc­teur van AM Wonen
  • Jan Rob­ber­egt, wet­hou­der van de gemeen­te Vlaar­din­gen
  • Dirk Duij­zer, Direc­teur duur­zaam­heid van Rabo­bank Neder­land.
  • Daar­na volgt een dis­cus­sie onder lei­ding van Tom Bade, direc­teur van ken­nis­cen­trum Tri­ple E, over het kapi­ta­li­se­ren van het groen voor de diver­se dis­ci­pli­nes. Het con­gres wordt onder­steund door de ANWB.

Het con­gres om 10.00 uur en de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le om 14 uur. Aan de deel­na­me aan con­gres en prijs­uit­rei­king zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Meer infor­ma­tie over het con­gres Groen Loont »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.