Inves­te­ren in groe­ne leef­om­ge­ving lokt eco­no­mi­sche groei uit

De ver­ha­len over de leeg­loop van het plat­te­land raken minis­ter Ver­burg, maar ze is van mening dat inves­te­ren in ver­groe­ning eco­no­mi­sche groei opwekt. Dit schrijft minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw. Ver­burg geeft aan dat we moe­ten leren leven met de bevol­kings­da­ling en dat dit gro­te gevol­gen […]

Een groe­ne leef­om­ge­ving is gezond

Men­sen met een groe­ne woon­om­ge­ving voe­len zich gezon­der. Dat niet alleen: ze zijn ook gezon­der, want ze bezoe­ken min­der vaak de huis­arts voor bij­voor­beeld depres­sie, dia­be­tes, COPD en dui­ze­lig­heid. Voor­al men­sen met een lage­re soci­aal-eco­no­­mi­­sche sta­tus, kin­de­ren en oude­ren heb­ben pro­fijt van meer groen in de woon­om­ge­ving, aldus onder­zoe­ker Jolan­da Maas. Maas ver­rich­te haar onder­zoek […]