Groen­ruil: ver­bin­den­de scha­kel tus­sen par­ti­cu­lie­ren, over­he­den en bedrij­ven voor een groe­ne leef­om­ge­ving

Stich­ting Groen­ruil is als nieuw ini­ti­a­tief de cen­tra­le ver­bin­den­de scha­kel tus­sen orga­ni­sa­ties, instel­lin­gen, par­ti­cu­lie­ren, over­he­den en bedrij­ven die zich inzet­ten voor een groe­ne leef­om­ge­ving en natuur­be­houd.

Door deze ver­bin­den­de scha­kel wil Stich­ting Groen­ruil de onder­lin­ge samen­wer­king ver­gro­ten. Door par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven bij groe­ne acti­vi­tei­ten te betrek­ken wordt het besef van natuur en groen­be­houd ver­groot en kun­nen mid­de­len wor­den aan­ge­wend die een gro­ter resul­taat heb­ben op het beha­len van groe­ne doel­stel­lin­gen.

Groen­ruil exploi­teert twee ini­ti­a­tie­ven:
1. www.groenruil.nl is de publie­ke vir­tu­e­le markt­plaats voor inrich­ting en onder­houd van groen­voor­zie­nin­gen, par­ken en (par­ti­cu­lie­re) tui­nen. Het con­cept is geba­seerd op een inter­ac­tie­ve web­si­te, waar­bij par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven en over­he­den flo­ra en tuin­ar­ti­ke­len kun­nen aan­bie­den.

2. Stich­ting Groen­ruil is bezig om de web­si­te www.groenbeweegt.nl voor groe­ne pro­jec­ten te cree­ë­ren waar groe­ne ini­ti­a­tie­ven wor­den aan­ge­meld en waar alle betrok­ken par­tij­en samen­wer­ken aan de rea­li­sa­tie.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »