De Groe­ne Agen­da: weten­schap­pe­lijk onder­zoek voor een gezon­de toe­komst

Groen is gezond. Groen maakt geluk­kig. Groen levert geld op. We weten het alle­maal, maar… weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijft nodig om ieder­een te over­tui­gen van het belang van groen. Twee gro­te spe­lers uit de groe­ne sec­tor beslo­ten de kop­pen bij elkaar te ste­ken en geza­men­lijk een voor­stel voor een onder­zoeks­pro­gram­ma in te die­nen bij de Top­sec­tor Tuin­bouw en Uit­gangs­ma­te­ri­a­len. In decem­ber 2014 kwam er goed nieuws: De Groe­ne Agen­da, het onder­zoeks­pro­gram­ma dat werd inge­diend door de stich­ting iVer­de en Flo­ra­Hol­land, kreeg – hoe toe­pas­se­lijk — groen licht en finan­ci­ë­le steun voor het pro­gram­ma. Inmid­dels zijn we bij­na een jaar ver­der en zijn de eer­ste vier onderzoekthema’s van start gegaan. Tijd voor een gesprek met de ver­te­gen­woor­di­gers van de twee orga­ni­sa­ties ách­ter de Groe­ne Agen­da: Leon Smet van iVer­de en Albert Haas­noot die Flo­ra­Hol­land ver­te­gen­woor­digt.

Wat gaat er de komen­de jaren pre­cies gebeu­ren?
Smet: ‘We zijn gestart met vier pro­jec­ten: ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Eco­sys­teem­dien­sten van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groe­ne Gezon­de zie­ken­hui­zen’. Elk van deze pro­jec­ten is een publiek-pri­va­te samen­wer­king tus­sen bedrij­ven en ken­nis­in­stel­lin­gen. De focus ligt op groen in en om de bebouw­de omge­ving met als belang­rijk aan­dachts­punt de posi­tie­ve effec­ten van groen op gezond­heid en wel­be­vin­den. Het doel van het onder­zoek is om hel­der te krij­gen welk groen op wel­ke manier func­ti­o­neel is op wel­ke loca­tie. Haas­noot: ‘Wij krij­gen zo goed op het net­vlies waar de markt­kan­sen lig­gen. Het is ver­vol­gens aan de sec­tor om deze kan­sen te pak­ken en op die manier nieu­we ver­dien­mo­del­len te cre­ë­ren. Onze bood­schap: ‘Inves­teer in groen!’ krijgt door dit onder­zoeks­pro­gram­ma een nog ste­vi­ger fun­da­ment’.
Samen­wer­king met natuur­lij­ke part­ners
Waar moe­ten we pre­cies aan den­ken bij een pro­ject als Groe­ne Gezon­de Zie­ken­hui­zen? Smet legt uit: ‘Groe­ne Gezon­de Zie­ken­hui­zen is het eer­ste pro­ject dat van start is gegaan (link naar pers­be­richt) en bestaat zelf ook weer uit een aan­tal deel­pro­jec­ten. Daar­bin­nen wer­ken we samen met part­ners om spe­ci­fie­ke groe­ne inter­ven­ties te onder­zoe­ken. Onze part­ners in dit pro­ject zijn o.a. het Ter­gooi Zie­ken­huis in Hil­ver­sum en Bla­ri­cum, het bureau Natuur voor men­sen, IVN en de Vrije Uni­ver­si­teit.’
Wat staat er nog meer op sta­pel?
Smet: ‘We zijn gestart met vier onder­zoeks­ter­rei­nen, maar in de toe­komst wor­den er meer pro­jec­ten benoemd en toe­ge­voegd aan de Groe­ne Agen­da. We heb­ben vier nieu­we voor­stel­len inge­diend, onder ande­re voor een pro­ject met als werk­ti­tel ‘De Groe­ne Health Check’. We ver­wach­ten veel van deze tool, die het effec­tief gebruik van stads­groen door plan­ners, ont­wer­pers, ont­wik­ke­laars, hove­niers en groen­voor­zie­ners ten behoe­ve van maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­lin­gen (gezon­de woon-/werk-/leef­om­ge­ving) moet sti­mu­le­ren. Genoem­de pro­fes­si­o­nals krij­gen met de GHC beter inzicht in waar en welk groen welk gezond­heids­ef­fect op welk doel­groep heeft, en wor­den daar­mee uit­ge­no­digd die ken­nis te benut­ten in hun plan­nen en pro­jec­ten. Dit levert een gezon­de­re ste­de­lij­ke samen­le­ving op, en maakt dat de eco­no­mi­sche waar­de van het groen dui­de­lij­ker wordt mee­ge­no­men in de besluit­vor­ming over de inrich­ting en het beheer van de stad. Kijk, dan heb je een tool waar een bestuur­der echt iets mee kan.’ Haas­noot vult aan: ‘Daar­naast focus­sen we bin­nen de Groe­ne Agen­da op het bin­nen­groen. Plan­ten zijn erg belang­rijk voor een gezond bin­nen­kli­maat. Zo ligt er ook een voor­stel op tafel waar­in we op scho­len en kan­to­ren met groen aan de slag wil­len. Dat is echt een gebied waar nog een hoop ken­nis te halen valt.’
De groe­ne sleu­tel
Steeds meer men­sen wil­len in de stad wonen en het ziet er naar uit dat deze trend van ver­ste­de­lij­king zich alleen maar blijft door­zet­ten in de komen­de jaren. Bestuur­ders wor­ste­len met vra­gen zoals: ‘hoe houd ik mijn stad leef­baar?’ en ‘hoe ga ik ver­vui­ling tegen?’. Meer en door­dach­te toe­pas­sing van groen biedt dé sleu­tel tot de oplos­sing van veel van de hui­di­ge mili­eu­pro­ble­ma­tiek in ste­den. Haas­noot: ‘Wij heb­ben als groe­ne sec­tor een belang­rij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid naar de maat­schap­pij toe. Het is aan ons om de bood­schap dat groen meer is dan deco­ra­tie, te blij­ven ver­kon­di­gen. In de stich­ting iVer­de heb­ben wij als Flo­ra­Hol­land een natuur­lij­ke part­ner gevon­den om deze hand­schoen op te pak­ken. We zijn maar een klein land, maar als we de han­den ineen slaan kun­nen we een hoop berei­ken!’
Op de hoog­te blij­ven van De Groe­ne Agen­da? Op De Groe­ne Stad wordt regel­ma­tig ver­slag gedaan van de uit­kom­sten van de ver­schil­len­de onder­zoe­ken.